Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh (10/2015 - 10/2020)
Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh (6/2016 - 11/2020)

Trần Trí Dũng

Ngày sinh: 20/3/1959

Ngày vào Đảng: 26/3/1980

Quê quán: xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh (10/2015 - 10/2020)
- Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh (6/2016 - 11/2020)
- Đại biếu Quốc hội: Khóa XIII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Quân sự, Cử nhân Quản trị kinh doanh

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 10/2010: Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh khóa VIII, nhiệm kỳ 2005-2010

- 10/2010: Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

- 10/2015 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa  XII

- 6/2016 - 11/2020: Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2021.