Ủy viên Bộ Chính trị
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Trần Tuấn Anh

Ngày sinh: 6/4/1964

Ngày vào Đảng: 29/11/1996

Quê quán: xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Trưởng Ban Kinh tế Trung ương: Khóa XIII
- Bộ trưởng Bộ Công Thương (
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Ngoại giao

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1988 - 4/1994: Chuyên viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

- 4/1994 - 6/1999: Chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 6/1999 - 6/2000: Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách công nghiệp, Bộ Công nghiệp

- 6/2000 - 5/2008: Phó Vụ trưởng, rồi Quyền Vụ trưởng, sau đó làm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Giám đốc Quỹ Ngoại giao phục vụ kinh tế, Bộ Ngoại giao; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco (Mỹ)

- 5/2008 - 8/2010: Thành ủy viên, rồi Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

- 8/2010 - 1/2016: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 1/2016 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

- 9/4/2016 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương

- 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại là Ủy viên Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 5/2/2021: Bộ Chính trị phân công đồng chí giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.