Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Trần Văn Nam

Ngày sinh: 30/8/1963

Ngày vào Đảng: 3/10/1986

Quê quán: xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cao cấp Thanh vận

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 4/2010: Bí thư Tỉnh đoàn; Bí thư Huyện ủy Tân Uyên

- 4/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2004-2011

- 6/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011-2016

- 6/2011 - 12/2014: Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011-2016

- 12/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011-2016

- 10/2015 - 12/2015: Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011-2016

- 12/2015 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016 : Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 14/10/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, đồng chí tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.