Ủy viên Trung ương Đảng
Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội
Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương (kiêm nhiệm)

Trần Văn Túy

Ngày sinh: 20/7/1957

Ngày vào Đảng: 1/9/1983

Quê quán: xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XIII, XIV
- Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV
- Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương (kiêm nhiệm)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế Nông nghiệp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/2010 - 2/2011: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004-2011 (đến tháng 4/2011)

- 2/2011 - 2/2015: Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015

- 2/2015: Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương (kiêm nhiệm)

- 5/4/2016: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương (kiêm nhiệm)

- 22/7/2016 - nay: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương (kiêm nhiệm).