Ủy viên Trung ương Đảng
Trung tướng, Giám đốc Học viện Quốc phòng

Trần Việt Khoa

Ngày sinh: 10/5/1965

Ngày vào Đảng: 28/6/1985

Quê quán: xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Trung tướng, Giám đốc Học viện Quốc phòng
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quân sự

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 2011: Sư đoàn trưởng Sư đoàn 301, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

- 2011: Phó Tư lệnh Quân đoàn 1

- 2013: Tư lệnh Quân đoàn 1 đồng thời được thăng quân hàm Thiếu tướng

- 2015: Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng

- 1/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Thiếu tướng, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng

- 4/2016: Phó Bí thư Đảng ủy Học viện, Thiếu tướng, Giám đốc Học viện Quốc phòng Việt Nam

- 9/2017: Thăng quân hàm Trung tướng

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.