Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (11/2014 - 10/2020)

Trịnh Văn Chiến

Ngày sinh: 15/1/1960

Quê quán: xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (11/2014 - 10/2020)
- Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Nông nghiệp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 7/2008: Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Yên Định; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- 7/2008 - 11/2010: Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2004-2011

- 10/2010 - 11/2014: Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015

- 12/2010 -  12/2014: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016

- 11/2014 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015 và khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 12/2014 - nay: Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.