Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Trương Thị Mai

Ngày sinh: 23/1/1958

Ngày vào Đảng: 11/10/1985

Quê quán: xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII
- Trưởng Ban Dân vận Trung ương
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XII, XIII
- Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội: Khóa XII, XIII
- Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI, XII, XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Sử, Cử nhân Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1994 - 2002: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- 7/1997 - nay: Đại biểu Quốc hội từ khóa X cho đến khóa XIV

- 3/1998 - 2/2003: Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

- 2002-2007: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XI

- 4/2006 - 1/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI

- 8/2007 - 2/2016: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XII, XIII

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị

- 2/2016 - nay: Được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng; giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Trung ương.