Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum

U Huấn

Ngày sinh: 22/1/1980

Ngày vào Đảng: 4/7/2006

Quê quán: xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Dân tộc: Xơ Đăng

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)
- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 9/2015: Phó Giám đốc Sở Nội vụ, tỉnh Kon Tum

- 15/9/2015: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum điều động, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Kon Rẫy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 7/2016: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kon Rẫy khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

- 25/2/2020: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum điều động, phân công và bổ nhiệm đồng chí giữ chức vụ Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum

- 29/4/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum

- 23/9/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.