Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng

Võ Chí Công

Ngày sinh: 25/10/1979

Ngày vào Đảng: 2/1/2007

Quê quán: xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 11/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy

- 11/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.