Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Võ Thị Ánh Xuân

Ngày sinh: 8/1/1970

Ngày vào Đảng: 20/12/1994

Quê quán: xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII
- Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (từ 4/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Hóa học

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1992 - 7/1996: Giáo viên Trường Phố thông Trung học Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang

- 8/1996 - 7/2001: Chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang

- 8/2001 - 8/2010: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (12/2005 - 10/2010)

- 8/2010 - 10/2010: Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang

- 11/2010 - 1/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu

- 2/2011 - 1/2013: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu

- 2/2013 - 11/2013: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

- 12/2013 - 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang (12/2013 - 10/2015), Bí thư Tỉnh ủy An Giang (từ 10/2015)

- 1/2016 - 7/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang

- 7/2016 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang

- 4/2021 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

- 7/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).