Ủy viên Trung ương Đảng
Thượng tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng
và An ninh của Quốc hội

Võ Trọng Việt

Ngày sinh: 10/9/1957

Ngày vào Đảng: 17/9/1977

Quê quán: xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XIII, XIV
- Thượng tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2000: Thượng tá, Chỉ huy trưởng Biên phòng Hà Tĩnh

- 2005: Thiếu tướng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng

- 2012 - 10/2015: Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng

- 10/2015 - 12/2015: Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

- 12/2015 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

- 5/4/2016 - 21/7/2016: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

- 22/7/2016 - nay: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.