Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương

Võ Văn Dũng

Ngày sinh: 29/9/1960

Ngày vào Đảng: 29/9/1982

Quê quán: xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII
- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 2001: Phó Văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu, phụ trách nghiên cứu tổng hợp; Tỉnh ủy viên, Phó Văn phòng Tỉnh ủy

- 2001-2005: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu

- 2005 - 8/2009: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Bạc Liêu; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Bạc Liêu

- 4/2006: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X

- 8/2009 - 10/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2005-2010; Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2004-2011

- 10/2010 - 6/2011: Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2004-2011

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

- 6/2011 - 10/2015: Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011-2016

- 10/2015: Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.