Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương

Võ Văn Phuông

Ngày sinh: 22/7/1960

Quê quán: xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII
- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1996: Giám đốc Trường Đảng tỉnh Tây Ninh

- 2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tây Ninh

- 4/2006: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X

- 1/2009: Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh khóa VIII, nhiệm kỳ 2005-2010

- 10/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

- 7/2011: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

- 7/2015: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 7/2017 - nay: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.