Ủy viên Trung ương Đảng
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Vũ Hải Hà

Ngày sinh: 1/3/1969

Ngày vào Đảng: 1/4/1995

Quê quán: xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (từ 4/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý chính sách công, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngôn ngữ

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1986 - 8/1995: Biên chế trong Công an nhân dân (học viện và sinh viên các trường trong và ngoài Công an nhân dân)

- 8/1995 - 5/2002: Chuyên viên Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội

- 5/2002 - 2/2005: Phó Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội

- 2/2005 - 10/2005: Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội

- 10/2005 - 11/2007: Quyền Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội

- 11/2007 - 7/2011: Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội

- 7/2011 - 11/2013: Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

- 11/2013 - 4/2021: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

- 11/2016: Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nghị viện châu Âu (EP)

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- Ngày 6 và 7/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.