Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Vũ Hải Hà

Ngày sinh: 1/3/1969

Ngày vào Đảng: 1/4/1995

Quê quán: xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý chính sách công, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngôn ngữ

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1995 - 5/2002: Chuyên viên Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội

- 5/2002 - 2/2005: Phó Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội

- 2/2005 - 10/2005: Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội

- 10/2005 - 11/2007: Quyền Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội

- 11/2007 - 7/2011: Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội

- 7/2011 - 11/2013: Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

- 11/2013 - nay: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

- 11/2016 - nay: Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nghị viện châu Âu (EP)

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.