Ủy viên Trung ương Đảng
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Vũ Hồng Thanh

Ngày sinh: 19/4/1962

Ngày vào Đảng: 13/7/1998

Quê quán: xã Minh Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XIV
- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 10/2015: Phó trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Đầu tư nước ngoài tỉnh Quảng Ninh; Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- 10/2015 - 7/2016: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 22/7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.