Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh

Vương Quốc Tuấn

Ngày sinh: 3/10/1977

Ngày vào Đảng: 20/1/2004

Quê quán: phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh; Thạc sĩ Quản lý Quản lý giáo dục; Cử nhân khoa học Quản lý xã hội

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 5/2015: Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn; Phó Bí thư Tỉnh Đoàn rồi Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Bắc Ninh

- 08/5/2015: Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2010-2015

- 10/7/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

- 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Phó Chủ tịch Thường trưc UBND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.