Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

Y Vinh Tơr

Ngày sinh: 16/8/1976

Ngày vào Đảng: 22/3/2004

Quê quán: xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Dân tộc: MNông

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư Lâm nghiệp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/2000 - 6/2000: Cán bộ phòng Kỹ thuật Lâm trường Lắk, tỉnh Đắk Lắk

- 7/2000 - 9/2000: Cán bộ phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động-thương binh và xã hội tỉnh Đắk Lắk

- 10/2000 - 3/2004: Chuyên viên Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

- 4/2004 - 4/2005: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

- 5/2005 - 8/2005: Trưởng ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

- 9/2005 - 12/2006: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

- 1/2007 - 7/2007: Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

- 8/2007 - 10/2008: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

- 11/2008 - 3/2010: Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

- 4/2010 - 7/2011: Học Cao học chuyên ngành Quản lý công tại Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

- 8/2011 - 9/2012: Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

- 10/2012 - 9/2014: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk khóa X

- 10/2014 - 11/2015: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk

- 12/2015 - 10/2020: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

- 15/10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.