Đại hội lần thứ VIII của Đảng: Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đại hội lần thứ VIII của Đảng diễn ra từ ngày 28/6 - 1/7/1996 tại Hà Nội. Đồng chí Đỗ Mười tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa VIII (22 - 29/12/1997), đồng chí Lê Khả Phiêu được bầu làm Tổng Bí thư. Tại Đại hội, Đảng nhận định: nước ta đã chuyển sang thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đây là một nhận định cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa chỉ đạo đối với việc đề ra phương hướng, nhiệm vụ sắp tới. Giai đoạn 1996 - 2000 là giai đoạn mà nền kinh tế Việt Nam phát triển trong những điều kiện rất khó khăn, nhưng vẫn đạt được những thành tựu quan trọng. Đến năm 2000, sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế nước ta có bước phát triển mới về lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và hội nhập kinh tế quốc tế, thành công bước đầu trong việc chuyển sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khắc phục một bước tình trạng nước nghèo và kém phát triển, tạo thêm điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ảnh: TTXVN