Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã bầu 22 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Sáng tạo-Phát triển,” sau 3 ngày làm việc, chiều 27/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc.

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh, để Nghị quyết của Đại hội sớm được triển khai và đi vào cuộc sống, các cấp ủy đảng và chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương, các lực lượng vũ trang cần chủ động đổi mới, sáng tạo, có bước đi mạnh mẽ, quyết liệt, bứt phá cao hơn nữa. Mỗi cấp ủy cần đề cao tinh thần trách nhiệm, với quyết tâm đổi mới, tăng cường tính chủ động, sáng tạo để nắm thời cơ, vượt qua thách thức, tích cực hội nhập; nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nắm vững chủ trương, quan điểm, phương châm của Nghị quyết Đại hội để thống nhất trong nhận thức, tư duy và hành động.

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy, chính quyền cần chỉ đạo rà soát các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và công trình trọng điểm phù hợp; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể toàn khóa, từng năm, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021-2025, giai đoạn 2025-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, công việc và giải pháp đột phá; xác định rõ nguồn lực đầu tư, tránh dàn trải; gắn với phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cấp ủy viên theo hướng rõ việc, rõ người, rõ thời gian hoàn thành; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện. Đồng thời, các đơn vị phát huy tính chủ động, tính sáng tạo nhằm khai thác, huy động và sử dụng hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương.

[Ông Phạm Xuân Thăng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương]

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, mục tiêu tổng quát là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.”

Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 19 chỉ tiêu, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 9% trở lên; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 115 triệu đồng (tương đương 4.800 USD), năm 2030 đạt 200 triệu đồng (tương đương 7.700 USD). Thu nhập thực tế bình quân đầu người/năm đến năm 2025 đạt 85 triệu đồng, đến năm 2030 đạt 140 triệu đồng. Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025 đạt 20%.

Thu ngân sách nội địa tăng bình quân 10%/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt trên 45%, năm 2030 đạt trên 60%. Năm 2025, 100% cụm công nghiệp (có chủ đầu tư hạ tầng) có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu. Hàng năm, có từ 80% tổ chức cơ sở đảng và 90% tổ chức cơ sở của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Mỗi năm kết nạp từ 2.200 đảng viên mới trở lên...

Trước đó, ngày 26/10, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 52 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII đã bầu Ban Thường vụ gồm 16 đồng chí.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVI được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII.

Các đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI và Lê Văn Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy khóa XVI được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII gồm 11 đồng chí. Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra khóa XVI được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã bầu 22 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

Tin tức khác