Sách của Tổng Bí thư: Khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước vững mạnh

Theo nhiều cán bộ, Đảng viên ở Hà Nội, cuốn sách của Tổng Bí thư là gợi mở quan trọng để các cấp, ngành, địa phương, toàn thể nhân dân chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII.
Sach cua Tong Bi thu: Khoi day khat vong xay dung dat nuoc vung manh hinh anh 1 Cuốn sách Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Với 38 bài viết cô đọng trong hơn 500 trang sách, tác phẩm "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa có giá trị lý luận, vừa mang tính thực tiễn.

Các bài viết, tác phẩm tiêu biểu được giới thiệu trong cuốn sách là những định hướng chiến lược, chỉ đạo hoạt động thực tiễn sâu sát của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Đây là gợi mở quan trọng để các cấp, ngành, địa phương, lực lượng, cơ quan, đơn vị, tổ chức và từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân quán triệt, nâng cao nhận thức, quyết tâm hành động với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cả nước chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo thế và lực mới cho sự phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Cụ thể hóa các chương trình hành động

Đánh giá về cuốn sách, ông Nguyễn Xuân Tùng, Phó Bí thư Chi bộ 2, Đảng bộ phường Ngọc Hà (quận Ba Đình, Hà Nội) cho rằng cuốn sách của Tổng Bí thư có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong nửa nhiệm kỳ còn lại cũng như quá trình chuẩn bị văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và Đại hội các cấp trong nhiệm kỳ tới.

Cuốn sách đã chỉ ra những chủ trương lớn mà các cấp tổ chức Đảng, Nhà nước và các đoàn thể cần quán triệt, cụ thể hóa thành các Chương trình hành động, Kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế-xã hội. Ngoài ra, nhiều bài viết trong cuốn sách cũng chỉ ra những điểm mạnh cần phát huy, những thiếu sót, tồn tại cần phải khắc phục của từng bộ, ngành và địa phương.

[Ra mắt sách của Tổng Bí thư về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII]

Cuốn sách đã cho người đọc thấy những tư tưởng chỉ đạo trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; từ đó, khơi dậy ý chí, khát vọng của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng đất nước vững mạnh, phát triển về mọi mặt.

Đặc biệt, cuốn sách của Tổng Bí thư cho thấy một niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Tâm đắc nhất bài viết: “Quán triệt thật đúng, tổ chức thực hiện thật tốt các chủ trương lớn của Đại hội XIII” trong cuốn sách của Tổng Bí thư, ông Nguyễn Xuân Tùng cho rằng, các chủ trương lớn của Đại hội XIII của Đảng là kết tinh trí tuệ tập thể của toàn thể đảng viên, đội ngũ trí thức và nhân dân trong việc đóng góp ý kiến vào Báo cáo Chính trị của Đại hội. Nếu quán triệt không đúng chủ trương thì khi tổ chức thực hiện Nghị quyết sẽ bị chệch hướng, dẫn đến sai lầm chiến lược trong xây dựng và bảo vệ đất nước. Quán triệt đúng nhưng tổ chức thực hiện không tốt thì không phát huy được tốt nội lực đất nước cũng như nguồn lực quốc tế.

Có thể thấy, sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư luôn bám sát tình hình thực tế, luôn đặt quyền lợi của người dân lên trên hết, mọi đường lối chính sách đều vì dân, do dân nên được sự tin tưởng của toàn dân.

Việc này được thể hiện thông qua danh sách các ứng cử viên nhiệm kỳ XIV của Đảng lần này được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đây là lần đầu tiên nhân dân được biết rõ công việc quan trọng này của Đảng. Điều này thể hiện sự tôn trọng với người dân của Đảng ta.

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc

Qua tìm hiểu nội dung sách, Kỹ sư Bùi Công Khê, Hội Vật liệu mới, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội cho rằng các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều thống nhất khẳng định chính sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là nguồn sức mạnh to lớn, là nguyên nhân quyết định mọi thắng lợi trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai đường lối, chủ trương của Đảng.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng nghiêm khắc chỉ ra hạn chế, khuyết điểm cần phải kiên quyết khắc phục, đẩy lùi. Đồng thời, nghiêm túc đề cập đến những khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua nhằm xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; nâng cao vị thế, uy tín đất nước trên trường quốc tế.

Với nhiều giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, toàn diện, cuốn sách tiếp tục góp phần quan trọng vào quá trình hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; về phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ấn tượng với bài viết “Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung cốt yếu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” trong cuốn sách của Tổng Bí thư, Kỹ sư Bùi Công Khê cho rằng bài viết đã chỉ rõ những kết quả, thành tích đạt được trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời gian qua; đồng thời phân tích sâu sắc những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân. Từ đó, bám sát Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và thực tế đất nước, xu thế phát triển trên thế giới.

Tổng Bí thư chỉ rõ để quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương cần tổng kết lý luận và thực tiễn, nghiên cứu, xây dựng Đề án trình Trung ương xem xét, ban hành Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đây là công việc rất ý nghĩa, đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, nhất là trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới đã, đang và sẽ có nhiều thay đổi dưới tác động của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư./.

Tin tức khác