Chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp

Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và Ban Công tác đại biểu Quốc hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, mà trọng tâm là công tác nhân sự.
Chuan bi that tot cong tac nhan su Dai hoi Dang bo cac cap hinh anh 1Ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Diễm Quỳnh/TTXVN)

Ngày 1/7, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và Ban Công tác đại biểu Quốc hội tổ chức “Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020."

Đây là lần đầu tiên ba cơ quan đồng tổ chức Hội nghị sơ kết chung nhằm đánh giá kết quả công tác từ đầu năm đến nay; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra trong năm 2020 mà trọng tâm là chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng, nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Trần Văn Túy, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội đồng chủ trì hội nghị.

Cơ bản hoàn thành đại hội Đảng cấp cơ sở

Sáu tháng đầu năm 2020, trong điều kiện vừa phải chung tay thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19, vừa phải thực hiện nhiệm vụ chính trị được Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy và chính quyền các cấp giao, ba cơ quan ở các cấp đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, triển khai đồng bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị, cơ bản bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, góp phần vào thành tích chung của cả nước trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Các cơ quan phối hợp tham mưu hoàn thiện các nội dung trình Hội nghị Trung ương 12 khóa XII và Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành Kết luận 75 về Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 45 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cơ quan tham mưu Quốc hội ban hành Nghị quyết thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia, sớm hơn một kỳ so với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trước đây, qua đó góp phần chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ba cơ quan thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, lãnh đạo các cấp giao, trong đó, đã hoàn thành 13 đề án, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, tư tưởng đạo đức...; trình Chính phủ ban hành hai nghị định và tiếp tục hoàn thiện 14 dự thảo nghị định về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và các văn bản trình Quốc hội về công tác tổ chức, nhân sự.

[Thủ tướng: Bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp]

Công tác tham mưu chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, bám sát tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc cơ sở đã hoàn thành; cơ bản hoàn thành Đại hội cấp cơ sở; tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, nắm tình hình Đại hội cấp trên cơ sở bảo đảm thực hiện đúng quy định theo kế hoạch đề ra.

Yên Bái, Thái Bình, Quảng Ninh là những Đảng bộ đã hoàn thành sớm nhất việc tổ chức Đại hội cấp cơ sở... Công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định, kết luận về tiêu chuẩn chính trị, nhất là vấn đề chính trị hiện nay đối với cán bộ, đảng viên được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả hơn; phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, phục vụ kịp thời công tác cán bộ, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Cơ quan chức năng kịp thời hướng dẫn giải quyết chế độ chính sách đối với 2.840 cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp.

Kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Qua sơ kết và tham mưu ban hành Kết luận số 74-KL/TW của Bộ Chính trị về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 4 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị cho thấy với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Nghị quyết 39 và Nghị quyết 18,19 đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực và đạt được kết quả bước đầu quan trọng.

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn, sắp xếp tinh gọn, nhất là đầu mối bên trong của các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các cơ quan, tổ chức được bổ sung, hoàn thiện, từng bước khắc phục sự trùng lắp, chồng chéo.

Các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và các thôn, bản, ấp, tổ dân phố được rà soát, sắp xếp lại. Số lượng lãnh đạo cấp phó và số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước giảm nhanh. Qua đó, đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, giảm chi thường xuyên, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đến nay, theo báo cáo của các cơ quan chức năng, cả nước đã giảm 4 đầu mối trực thuộc Trung ương; 6 tổng cục và 2 bộ tư lệnh cấp tổng cục chuyển thành đơn vị tương đương cấp cục; 83 cục, vụ và tương đương; 119 sở, ngành và tương đương; 5.889 phòng và tương đương; 5.180 tổ, đội và 5.145 đơn vị sự nghiệp công lập; đã giảm được khoảng trên 500 ngàn người (gần 15 %) so với năm 2015, nhưng biên chế những lĩnh vực cần thiết vẫn đảm bảo như y tế, giáo dục...

Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, tổ dân phố, đến nay, đã giảm được 6 đơn vị hành chính cấp huyện; 546 đơn vị hành chính cấp xã; 38.369 thôn, tổ dân phố so với năm 2015.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính; xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; tiếp tục thực hiện cải cách và giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân.

Ba cơ quan đã chung tay tháo gỡ 223 đề xuất kiến nghị của các địa phương, cơ quan, đơn vị; từng bước bổ sung, hoàn thiện đồng bộ, thống nhất hệ thống các văn bản của Đảng và Nhà nước liên quan đến đến công tác tổ chức xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tập trung tham mưu, thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nêu rõ Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội và ba cơ quan ở các cấp cần phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả để tập trung tham mưu, thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Các cơ quan tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 35, Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, Kết luận 75 của Ban Chấp hành Trung ương, các văn bản liên quan về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV và giao ban thường kỳ của Chính phủ những nội dung có liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ.

Ba cơ quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và các Đảng bộ trực thuộc Trung ương chuẩn bị tốt các văn kiện Đại hội, nhất là về công tác nhân sự, bảo đảm chất lượng, góp phần chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Ba cơ quan tích cực tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ các Hội nghị Trung ương từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội XII, nhất là công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng và Kỳ họp 10 Quốc hội khóa XIV; tham mưu tổ chức thành công Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chuan bi that tot cong tac nhan su Dai hoi Dang bo cac cap hinh anh 2Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Diễm Quỳnh/TTXVN)

Các cơ quan tổ chức thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng và chế độ chính sách đối với cán bộ thôi tái cử cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20/12/2019.

Các cơ quan tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện xây dựng thể chế, chính sách; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các đề tài, đề án, nhiệm vụ được giao, trọng tâm là các nội dung báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Ba cơ quan tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, quy định Trung ương 4, 6, 7, 8 khóa XII của Đảng gắn với công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ và nhân sự đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là đối với công tác chuẩn bị nhân sự của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Nhà nước gắn với Đại hội XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Các cơ quan triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là đại hội đảng bộ các cấp gắn với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ V-năm 2020.

Tiếp tục tuyên truyền về các quy định của Đảng và của pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học góp phần phục vụ có hiệu quả đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc, nhất là về công tác tổ chức, cán bộ.

Các cơ quan triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định 205 của Bộ Chính trị; không chạy chức, chạy quyền cũng như không bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới chấm dứt tình trạng “chạy chức," “chạy quyền," nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp, đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp./.

Tin tức khác