Công tác dân vận ở cơ quan Nhà nước của Đảng bộ Khối các cơ quan TW

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan TW nhiệm kỳ 2020-2025 sắp diễn ra, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Lại Xuân Lâm có bài viết “Công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước của Đảng bộ Khối các cơ quan TW."
Cong tac dan van o co quan Nha nuoc cua Dang bo Khoi cac co quan TW hinh anh 1Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020. . (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Với chủ đề: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,” Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được diễn ra từ ngày 27-29/10, tại Hà Nội.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm có bài viết “Công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.”

VietnamPlus trân trọng giới thiệu bài viết:

"Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng Nhân dân và vai trò của công tác dân vận.

Người nhận thức rằng “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân,” “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong;” từ đó Người cho rằng “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”(1).

Người mong muốn mọi cán bộ, đảng viên đều phải làm dân vận, đều phải biết: “Vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho”(2). Công tác dân vận vừa là tiền đề, vừa tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội.

Công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nói chung có nhiều điểm đặc thù so với công tác dân vận của các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Phần lớn cán bộ, công chức, đảng viên của Đảng bộ Khối có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị vững vàng, hầu hết có trình độ đại học, nhiều đồng chí là cán bộ tham mưu tầm chiến lược, là lực lượng cán bộ có chất lượng của Đảng bộ Khối.

Nếu mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối đều gương mẫu trong công tác và lối sống, đều thấm nhuần quan điểm “lấy Dân làm gốc,” “hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân,” sẽ góp phần quan trọng vào việc tham mưu chủ trương, chính sách hợp lòng dân.

Kết quả công tác dân vận của Đảng bộ Khối không chỉ tác động đến kết quả công tác ở các cơ quan Trung ương mà còn có ảnh hưởng quan trọng vào hiệu quả công tác dân vận trên cả nước, góp phần vào việc ổn định xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

[Xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch]

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Khối tiếp tục chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên quan tâm thúc đẩy công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước.

Ngày 25/01/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong đảng bộ các cơ quan Nhà nước;” trong đó tập trung vào hai khâu đột phá: Một là, nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác dân vận trong các cơ quan Trung ương.

Hai là, đẩy mạnh công tác dân vận của cơ quan nhà nước, trọng tâm là thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và chất lượng tham mưu chủ trương, chính sách hợp lòng dân; sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa, nêu cao đạo đức công vụ, chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân.

Với những cách làm sáng tạo, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm và nội dung phù hợp, công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan Nhà nước trong Đảng bộ Khối đã có những chuyển biến quan trọng.

Các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và ban chấp hành các đoàn thể trong Đảng bộ Khối đã nhận thức đúng và đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của công tác dân vận.

Nhiều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và hầu hết bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối đã nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận, xác định được trách nhiệm cá nhân đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Phương thức và phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có nhiều thay đổi tiến bộ; tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên được nâng lên; thái độ ứng xử trong việc tiếp, trao đổi, giải quyết công việc của dân tốt hơn.

Phong cách, phương pháp, tác phong, lề lối làm việc của nhiều cấp ủy, người đứng đầu được đổi mới theo hướng bám sát tình hình thực tiễn, sâu sát cơ cở.

Việc tham mưu chủ trương, chính sách, văn bản có chất lượng và hợp lòng dân hơn; việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật ngày càng sát với thực tiễn.

Cong tac dan van o co quan Nha nuoc cua Dang bo Khoi cac co quan TW hinh anh 2Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị cho ý kiến chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính và các thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử đạt được nhiều kết quả tích cực tại nhiều bộ, ngành, nhất là việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trong những năm qua.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực thích ứng với xã hội, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Các cấp ủy trực thuộc đã chú trọng làm tốt công tác dân vận trong nội bộ cơ quan, xây dựng tập thể cơ quan đoàn kết, vững mạnh, từ đó góp phần quan trọng trong công tác dân vận của ngành, lĩnh vực, đóng góp xứng đáng vào việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên phạm vi cả nước.

Đánh giá kết quả công tác dân vận giai đoạn 2015-2020, Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đã khẳng định “Về cơ bản các cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương đã nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của các cơ quan nhà nước.

Phương pháp công tác, tác phong làm việc có chuyển biến; sự phối hợp giữa đảng ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị để triển khai công tác dân vận hiệu quả hơn...”(3).

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII xác định nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng bộ Khối trong giai đoạn 2020-2025 là “Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; trọng tâm là tăng cường công tác dân vận kết hợp với thực thi quy định về đạo đức công vụ.

Tăng cường lãnh đạo các đoàn thể, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác”(4).

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, trong nhiệm kỳ tới, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối cần triển khai thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau: Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận của Đảng, nhất là cụ thể hóa và đẩy mạnh việc thực hiện các nội dung Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới,” các Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội và Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Đảng ủy Khối về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan Nhà nước,” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, đảng viên về công tác dân vận trong tình hình mới.

Cong tac dan van o co quan Nha nuoc cua Dang bo Khoi cac co quan TW hinh anh 3Ông Đinh Đăng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ 2018 đến 20/5/2020. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội theo hướng thiết thực, với cách làm sáng tạo, hướng đến củng cố niềm tin của người lao động đối với Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong cơ quan, đơn vị.

Hai là, đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận trong tình hình mới, nhất là dân vận trong các cơ quan Nhà nước; kết hợp với thực thi quy định về đạo đức công vụ. Tăng cường kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng,” nâng cao chất lượng thực hiện ở tất cả các cơ quan, đơn vị.

Tích cực, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo,” tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình điển hình về công tác dân vận.

Tăng cường phối hợp thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; xây dựng cơ chế phối hợp giữa lãnh đạo cơ quan với các tổ chức chính trị-xã hội các cấp; tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận.

Ba là, quán triệt sâu sắc cho cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lựa chọn những quy định liên quan đến đông đảo cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân như về trật tự an toàn xã hội, về đời sống văn hóa... với những hình thức sinh động, phong phú, dễ tiếp thu và đi vào lòng người để góp phần khích lệ, tạo phong trào thi đua thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, thực hiện văn hóa công sở, góp phần từng bước xây dựng cơ quan, xây dựng đất nước văn minh, xây dựng hình ảnh con người Việt Nam văn minh, lịch sự trong thời kỳ mới.

Bốn là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị-xã hội phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; giải quyết những vướng mắc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Năm là, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên. Khơi dậy trong thanh niên tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tích cực học tập, lao động sáng tạo và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác; đẩy mạnh việc tập hợp và thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động, học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Lãnh đạo tổ chức công đoàn vận động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua. Quan tâm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Lãnh đạo hội cựu chiến binh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên hội viên gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và góp phần vào việc giáo dục thế hệ trẻ. Tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội.

Thấm nhuần những lời dạy của Bác, học tập và làm theo tấm gương mẫu mực của Người về dân vận, hy vọng trong trong nhiệm kỳ mới, với những nỗ lực của toàn Đảng bộ, tập trung vào những trọng tâm, trọng điểm công tác đã được xác định, công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần quan trọng vào kết quả công tác của Đảng bộ và đóng góp thiết thực vào kết quả công tác dân vận trên cả nước./.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia-Sự Thật, Hà Nội, 2011, tập 6. trang 234;
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia-Sự Thật, Hà Nội, 2011, tập 6. trang 232;
3. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025;
4. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin tức khác