Đảng bộ Thành phố Hải Dương bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội điểm

Sau 3 ngày làm việc, ngày 7/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Dương nhiệm kỳ 2020- 2025 đã bế mạc. Đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở đầu tiên của tỉnh Hải Dương tiến hành bầu Bí thư trực tiếp

Sau 3 ngày làm việc, ngày 7/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Dương lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã bế mạc.

Đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở đầu tiên của tỉnh Hải Dương tiến hành bầu trực tiếp Bí thư.

Tin tức khác