Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng

Sứ mệnh của Đảng ta là lãnh đạo nhân dân cả nước xây dựng thành công một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cho nước nhà mãi mãi độc lập, tự do. Tất cả vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân, đó là mục đích đấu tranh cách mạng và khẩu hiệu hành động hằng ngày của toàn Đảng.

Thưa Đoàn Chủ tịch, 

Thưa các đồng chí đại biểu thân mến, 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh chúng ta tiến hành trong không khí phấn khởi và đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang anh dũng tiến bước trên con đường đấu tranh cách mạng rất vẻ vang nhưng cũng đầy khó khăn, gian khổ, vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Trong giờ phút trang nghiêm này, với niềm tiếc thương vô hạn, Đại hội chúng ta tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đại hội tưởng nhớ tới các đồng chí Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng và các đồng chí Uỷ viên Trung ương khác đã qua đời trong thời gian từ Đại hội lần thứ IV của Đảng đến nay; tưởng nhớ tới những đảng viên của Đảng, những đồng bào và chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng đã dũng cảm hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. 

Tôi đề nghị các đồng chí đứng lặng một phút để tưởng niệm các liệt sĩ. 

Thưa các đồng chí đại biểu thân mến, 

Sứ mệnh của Đảng ta là lãnh đạo nhân dân cả nước xây dựng thành công một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cho nước nhà mãi mãi độc lập, tự do. Tất cả vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân, đó là mục đích đấu tranh cách mạng và khẩu hiệu hành động hằng ngày của toàn Đảng. 

Trong khoảng thời gian từ sau Đại hội lần thứ IV của Đảng đến nay, ở nước ta đã diễn ra nhiều sự kiện rất quan trọng. Nhân dân ta đã phấn đấu vượt qua những khó khăn chồng chất, đã thu được những thắng lợi to lớn và đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, đưa cách mạng Việt Nam phát triển lên một thế chiến lược mới, tạo ra khả năng to lớn hơn để xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhưng bên cạnh thắng lợi và thành tựu, chúng ta đã và đang gặp rất nhiều khó khăn của một nước bị tàn phá trong những cuộc chiến tranh ác liệt và lâu dài do đế quốc gây ra và ngày nay đang đứng trước những âm mưu và hành động phá hoại và xâm lược của kẻ thù mới... Công tác lãnh đạo và quản lý kinh tế, quản lý xã hội của Đảng và Nhà nước ta, một mặt có những ưu điểm và tiến bộ, mặt khác cũng có nhiều nhược điểm và khuyết điểm. 

Tình hình trước mắt đang đặt ra trước Đảng và nhân dân ta những nhiệm vụ nặng nề. 

Đại hội lần thứ V này của Đảng ta sẽ kiểm điểm việc chấp hành đường lối mà Đại hội lần thứ IV đã vạch ra, đánh giá đúng những thành tựu và khuyết điểm, thấy rõ thực trạng kinh tế - xã hội hiện nay, phân tích nguyên nhân của những thắng lợi và khó khăn, vạch ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội của thời gian 1981-1985 và những năm 80, những chủ trương và biện pháp lớn nhằm phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, giải quyết đúng đắn những vấn đề quan trọng và cấp bách về xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, những vấn đề nóng hổi về sản xuất và đời sống của nhân dân, về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta tiếp tục tiến lên một cách vững chắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới. Đại hội sẽ quyết định một số điểm sửa đổi và bổ sung Điều lệ Đảng và bầu Ban Chấp hành Trung ương mới của Đảng. 

Với những quyết định có ý nghĩa trọng đại đối với việc thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng và những nhiệm vụ cách mạng to lớn và phức tạp trong tình hình hiện nay của đất nước và trong bối cảnh quốc tế, Đại hội toàn quốc lần thứ V sẽ đánh dấu một chuyển biến mạnh mẽ của Đảng ta về năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện, về chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, về mối liên hệ chặt chẽ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân ta. 

Chính vì vậy mà đồng bào ta trong cả nước và kiều bào ở nước ngoài, với lòng yêu mến và tin tưởng sâu sắc vào Đảng lãnh đạo của mình, chăm chú theo dõi công việc của Đại hội Đảng, và từ nhiều tháng nay, ở khắp các miền của đất nước và trong mọi ngành hoạt động đã dấy lên một phong trào thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ V của Đảng. 

Đại hội chúng ta nhiệt liệt biểu dương toàn thể đồng bào, các lực lượng vũ trang nhân dân và các cán bộ, đảng viên của Đảng đang nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phấn đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc thân yêu, đang đạt được những kết quả đáng phấn khởi trong phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa. 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch của Đại hội, tôi nhiệt liệt chào mừng 1.033 đồng chí đại biểu về dự Đại hội, những đại biểu ưu tú của hơn một triệu bảy mươi vạn đảng viên của Đảng. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, với tinh thần cách mạng và ý thức trách nhiệm đầy đủ trước Đảng và trước nhân dân, các đồng chí đại biểu sẽ làm việc hết sức mình, đem trí tuệ của toàn Đảng đóng góp một cách tích cực và có hiệu quả vào thành công tốt đẹp của Đại hội, đáp ứng lòng mong mỏi của toàn Đảng, toàn dân. 

Các Đảng anh em trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, cũng như bầu bạn của ta trên thế giới, luôn luôn hết lòng ủng hộ, giúp đỡ và tỏ cảm tình nhiệt liệt đối với cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta, đối với sự lãnh đạo của Đảng ta trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược của nước ngoài trước đây, cũng như hiện nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tôi trân trọng đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu các Đảng Cộng sản và Công nhân anh em, các tổ chức và phong trào cách mạng từ nhiều nước trên thế giới, đến dự Đại hội lần thứ V của Đảng Cộng sản Việt Nam, mang đến cho Đảng và nhân dân Việt Nam tình đoàn kết chiến đấu và sự cổ vũ quý báu. 

Đại hội chúng ta: 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên Xô do đồng chí M.X.Gorơbatrốp, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Cayxỏn Phômvihản, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia do đồng chí Hêng Xomrin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pháp do đồng chí Pôn Lôrăng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan do đồng chí Mirôxláp Milépxki, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Bungari do đồng chí Minkô Balép, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba do đồng chí Hêxút Môntanê Orôpêxa, Uỷ viên dự khuyết Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức do đồng chí Cônrát Nauman, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Thành uỷ Béclin dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hunggari do đồng chí Marôti Laxlô, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Thành uỷ Buđapét dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Nhân dân cách mạng Mông Cổ do đồng chí Thumêbaiarin Ráctra, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà nhân dân Mông Cổ dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Rumami do đồng chí Iôn Côman, Uỷ viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Tiệp Khắc do đồng chí Milôxơ Yakétxơ, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên do đồng chí Kim In Te, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Lao động Anbani do đồng chí Gaphua Chuchi, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Dân chủ nhân dân ápganixtan do đồng chí Môhamát Axlam Oatangia, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Hội đồng cách mạng, Bộ trưởng Bộ Thông tin liên lạc dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Mặt trận dân tộc giải phóng Angiêri do đồng chí Đơdênlun Bắcti Nêmisơ, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Lao động MPLA Ănggôla do đồng chí Ambơrôxiô Lukôki, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản ấn Độ do đồng chí Pơrem Xaga Gúpta, Uỷ viên Hội đồng toàn quốc của Đảng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản ấn Độ mácxít do đồng chí Háckisan Sinh Sơgít, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Bănglađét do đồng chí Môhamát Phahát, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu.

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Chilê do đồng chí Hoochê Inxunxa, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Lao động Cônggô do đồng chí Pie Nơde, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đức do đồng chí Các Hanh Sơruêdơ, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Uỷ ban Tổ chức Đảng Nhân dân lao động Êtiôpia do đồng chí Caxayê Aragô, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại diện Uỷ ban Tổ chức Đảng Nhân dân lao động Êtiôpia vùng Gôgia dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Phong trào cố gắng chung vì phúc lợi giáo dục và giải phóng mới Gơrênađa do đồng chí étuốt Layne, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Xã hội phục hưng Arập Irắc do đồng chí ápdula Phađin ápbát, Uỷ viên Hội đồng chỉ huy cách mạng, Uỷ viên Ban lãnh đạo Đảng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Irắc do đồng chí Rahim M.Agina, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Italia do đồng chí Luxianô Barơca, Uỷ viên Ban lãnh đạo Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng tiên phong cách mạng Mađagátxca do đồng chí Rađaođi Rakôtôngđơravao Lôrăng, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Đại hội độc lập Mađagátxca do đồng chí Rakôtômalala Manang Inhaxơ, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Mặt trận giải phóng Môdămbích (FRELIMO) do đồng chí Marianô Mátxinhê, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Mỹ do đồng chí Giêm Oétxtơ, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nam Phi do đồng chí Moixơ Mabida, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC) Nam Phi do đồng chí Xtanlây Mabidêla, Uỷ viên Hội đồng Cách mạng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Mặt trận Giải phóng dân tộc Xanđinô Nicaragoa do đồng chí Haxintô Xoa, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Mặt trận dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Xã hội chủ nghĩa Ôxtrâylia do đồng chí Alơn Milơ, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Ôxtrâylia do đồng chí Bơni Táp, đồng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Tổ chức giải phóng Palextin (PLO) do đồng chí Xami Abu Côuếch, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương phong trào giải phóng Phata dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Phần Lan do đồng chí Arơvô Aantô, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Mặt trận giải phóng dân tộc Pharabunđô Mácti En Xanvađo do đồng chí Xanvađo Cadêtanô Cácpiô, tức Tư lệnh Mácxian, Uỷ viên Bộ Tổng chỉ huy Mặt trận giải phóng dân tộc Pharabunđô Mácti, người phụ trách thứ nhất lực lượng nhân dân giải phóng Pharabunđô Mácti En Xanvađo dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Xã hội phục hưng Arập Xyri do đồng chí Môhamét Duhêrơ Masácca, Phó tổng Bí thư Ban lãnh đạo Đảng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Xyri do đồng chí Đanien Naamê, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu.

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Xri Lanca do đồng chí Sinva, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản cánh tả Thuỵ Điển do đồng chí Kennét Cơvixtơ, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản công nhân Thuỵ Điển do đồng chí Giôn Tácman, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng Xã hội chủ nghĩa Yêmen do đồng chí Ali Sayê Hađi, Uỷ viên dự khuyết Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương dẫn đầu. 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Tạp chí "Những vấn đề hoà bình và chủ nghĩa xã hội" do đồng chí Lípkôvích Carôly, Uỷ viên Ban biên tập dẫn đầu. 

Thưa các đồng chí thân mến, 

Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng cách mạng kiên cường, trung thành vô hạn với chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, với vận mệnh của dân tộc và lợi ích của nhân dân. Với sức mạnh của truyền thống đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng, sự dày dạn trong đấu tranh cách mạng, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, sức mạnh của tình đoàn kết quốc tế giữa nhân dân ta và nhân dân thế giới, nhất định Đảng ta sẽ làm tròn nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang của mình, luôn luôn "xứng đáng là người lãnh đạo và người đầy tớ thật trung thành của nhân dân", là người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

Với niềm phấn khởi và tin tưởng sâu sắc vào thành công rực rỡ của Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. 

Tin tức khác

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng

Sứ mệnh của Đảng ta là lãnh đạo nhân dân cả nước xây dựng thành công một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cho nước nhà mãi mãi độc lập, tự do. Tất cả vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân, đó là mục đích đấu tranh cách mạng và khẩu hiệu hành động hằng ngày của toàn Đảng.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa IV tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng

Đại hội lần thứ nǎm của Đảng tiến hành kiểm điểm việc chấp hành đường lối của Đại hội lần thứ tư, đánh giá đúng thành tựu, khuyết điểm và thực trạng kinh tế, xã hội hiện nay, phân tích rõ nguyên nhân của thắng lợi và khó khǎn, vạch ra những nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta trong tình hình mới, quyết định những chủ trương và biện pháp nhằm phát huy các thế mạnh của đất nước, đưa nền kinh tế vượt qua khó khǎn và tiến lên, nhằm củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Báo cáo Về công tác xây dựng Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa IV trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Lê Duẩn, Tổng Bí thư của Đảng trình bày, đã tổng kết một cách toàn diện tình hình cách mạng nước ta từ sau thắng lợi vĩ đại mùa Xuân năm 1975, sự hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương trong nhiệm kỳ qua và đề nghị với Đại hội những mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp nhằm đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta trong thời gian tới tiến lên vững chắc.