Giáo dục chính trị cho cán bộ công đoàn phải là nhiệm vụ thường xuyên

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các tổ chức công đoàn phải đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.
Giao duc chinh tri cho can bo cong doan phai la nhiem vu thuong xuyen hinh anh 1Quang cảnh đại hội. (Nguồn: Congdoan.vn)

Với chủ đề "Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới," 150 đại biểu chính thức đại diện cho 478 đảng viên đã tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ XXVII tổ chức ngày 18/8, tại Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang ghi nhận dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng Liên đoàn, cán bộ, đảng viên các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, của tổ chức Công đoàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tích cực, chủ động tham mưu, nghiên cứu xây dựng chính sách, pháp luật, góp phần bảo vệ quyền lợi của người lao động, quyền của tổ chức công đoàn; tham mưu đổi mới phương thức hoạt động công đoàn với nhiều chương trình, hoạt động mang tính hệ thống, có sức lan tỏa, mang đậm dấu ấn của tổ chức Công đoàn như Tết Sum vầy; Tháng Công nhân; Nghị quyết về bữa ăn giữa ca của người lao động; Chương trình “Phúc lợi đoàn viên”…

Ông Nguyễn Đình Khang lưu ý những năm tới, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục có nhiều chủ trương và quyết sách lớn, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên nền tảng của đổi mới sáng tạo. Số lượng đoàn viên, người lao động và công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước tăng nhanh, chiếm tỷ lệ chủ yếu sẽ chi phối hoạt động của tổ chức công đoàn.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra nhanh chóng, tác động sâu sắc tới sản xuất và đời sống của người lao động. Việc triển khai các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với việc phê chuẩn, thực thi các công ước quốc tế lao động cơ bản, đặt ra cho tổ chức Công đoàn Việt Nam những yêu cầu và thách thức rất mới, đòi hỏi Công đoàn Việt Nam mà trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Tổng Liên đoàn - cấp tham mưu chiến lược về chủ trương, cấp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện - phải đổi mới cơ bản, toàn diện để đáp ứng, yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới.

[Lương tối thiểu vùng năm 2021: Giữ nguyên sau nhiều năm tăng liên tiếp]

Với tinh thần đó, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các tổ chức công đoàn chủ động, phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, chuyên môn trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ chính trị bám sát yêu cầu thực tiễn, phấn đấu hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị.

Các tổ chức công đoàn phải đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài nhằm bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải có ý thức đấu tranh chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ đi đôi với đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, đi ngược lại với lợi ích chung của dân tộc, lợi ích của Đảng, giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng Liên đoàn đã đoàn kết, phấn đấu thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam trong hệ thống công đoàn; giữ vững và phát huy kết quả đạt được trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng tổ chức đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng trong toàn Đảng bộ; tổ chức tổng kết và triển khai quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương và Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương.

Qua thực tiễn và kết quả công tác, Đảng bộ Tổng Liên đoàn đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của tổ chức đảng hoạt động tại cơ quan Trung ương của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy đảng đã nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trung thực, cầu thị, tự nhìn nhận, điều chỉnh nhận thức, hành động và có những giải pháp cụ thể để sửa chữa, khắc phục khuyết điểm; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết trong các cấp ủy được đề cao; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong mối quan hệ với cấp ủy được thể hiện rõ hơn; công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát từng bước được tăng cường, đồng thời với việc xây dựng, hoàn thiện và bổ sung, sửa đổi nhiều quy chế, quy định không còn phù hợp, tạo thuận lợi trong các hoạt động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng và nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị...

Với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá, Đại hội Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã xác định một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 là 100% các đảng bộ, chi bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; hằng năm phấn đấu có từ 70% trở lên đảng bộ, chi bộ trực thuộc được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ,” trong đó có 20% chi bộ, đảng bộ được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ," không có chi bộ, đảng bộ bị xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ."

Đảng bộ Tổng Liên đoàn phấn đấu được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 100% đảng viên được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ," trong đó có từ 80% trở lên đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và 15% “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ."

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với 19 đồng chí.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Tin tức khác