Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức họp tổng kết công tác

Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 cho thấy, Hội đồng Lý luận Trung ương ngày càng khẳng định vị thế là một trong những cơ quan nghiên cứu lý luận chính trị hàng đầu
Hoi dong Ly luan Trung uong to chuc hop tong ket cong tac hinh anh 1Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì kỳ họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 28/2, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ 12 nhằm tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì kỳ họp.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 cho thấy, Hội đồng Lý luận Trung ương ngày càng khẳng định vị thế là một trong những cơ quan nghiên cứu lý luận chính trị hàng đầu, là đầu mối tập hợp, quy tụ các chuyên gia, nhà nghiên cứu lớn trong cả nước trong triển khai nghiên cứu các vấn đề lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối, chính sách của Đảng.

Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức thành công ba kỳ họp và chuẩn bị cho kỳ họp của Hội đồng Lý luận Trung ương đầu năm 2020.

[Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Đảng Cộng sản Việt Nam]

Với việc tổ chức tốt các kỳ họp, Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành xây dựng ba báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư phục vụ Hội nghị Trung ương 10, Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII).

Một số nội dung trong Báo cáo tư vấn của Hội đồng Lý luận Trung ương được tiếp thu, đưa vào trong Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Hội đồng Lý luận Trung ương cũng đã xây dựng nhiều báo cáo tư vấn gửi Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đã được tiếp thu xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011.

Năm 2019, Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương và một số thành viên tham gia Tổ biên tập các tiểu ban Đại hội XIII của Đảng. Đến nay đã hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo tóm tắt Báo cáo chính trị gửi xin ý kiến Đại hội Đảng bộ các cấp; dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011.

Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương và một số thành viên tích cực tham gia các đoàn đi nghiên cứu, khảo sát tại các địa phương, ban, bộ, ngành Trung ương theo chương trình làm việc của các tiểu ban Đại hội XIII của Đảng; tổ chức nhiều cuộc tọa đàm chuyên sâu, tọa đàm chuyên gia, phục vụ việc hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trình Đại hội XIII của Đảng.

Hội đồng Lý luận Trung ương cũng cơ bản hoàn thành nhiệm vụ Tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011); xây dựng xong Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011).

Ban Chủ nhiệm Chương trình KX.04/16-20 đã tích cực kiểm tra, đôn đốc các đề tài tổ chức hội đồng tự đánh giá kết quả nghiên cứu và nghiệm thu cấp quốc gia, cơ bản đảm bảo tiến độ (đến nay đã có 26 đề tài tổ chức hội đồng tự đánh giá và 22 đề tài bảo vệ cấp quốc gia); tổ chức chắt lọc kết quả nghiên cứu các đề tài đã nghiệm thu cấp quốc gia gửi Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thẩm định các văn bản do ban Đảng, bộ, ngành gửi xin ý kiến; đổi mới và nâng cao chất lượng trang Thông tin điện tử của Hội đồng Lý luận Trung ương, Bản tin Lý luận và Thực tiễn cũng được triển khai theo đúng kế hoạch. Vai trò đầu mối tập hợp, phát huy trí tuệ của giới nghiên cứu lý luận của Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục được phát huy và nâng cao.

Phát biểu kết luận kỳ họp, giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các nhà khoa học thể hiện qua không khí thảo luận sôi nổi, sâu sắc và trân trọng ghi nhận những ý kiến có giá trị góp phần hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng như phương hướng công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương năm 2020, chuẩn bị nội dung cho Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025.

Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các đại biểu, chỉ đạo hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tiếp tục triển khai nghiên cứu phục vụ kịp thời việc hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng cũng như Chương trình Nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025./.

Tin tức khác