Không để xảy ra tiêu cực ảnh hưởng đến thành công của Đại hội XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Tuyệt đối không được để xảy ra tiêu cực, không để xảy ra những điều không đáng có, làm ảnh hưởng đến thành công của Đại hội..."
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Tuyệt đối không được để xảy ra tiêu cực, không để xảy ra những điều không đáng có, làm ảnh hưởng đến thành công của Đại hội, làm ảnh hưởng đến niềm tin yêu và hy vọng lớn lao của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng ta, chế độ ta.”./.
Tin tức khác