Lâm Đồng tiếp tục chuyển đổi mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng

Năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, tỉnh Lâm Đồng đã chuyển mình, nhanh chóng bứt phá đi lên, đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận.
Lam Dong tiep tuc chuyen doi mo hinh, nang cao chat luong tang truong hinh anh 1Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Quốc Hùng/Đặng Tuấn/TTXVN)

Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đã khai mạc với sự tham gia của 320 đại biểu, đại diện cho 46.282 đảng viên toàn Đảng bộ.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, có chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá của cả nước.”

[Lâm Đồng phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước]

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao quá trình chuẩn bị đại hội của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng.

Năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, tỉnh Lâm Đồng đã chuyển mình, nhanh chóng bứt phá đi lên, đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận.

Ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Lâm Đồng tiếp tục thực hiện quyết liệt việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của tỉnh; tạo bước chuyển căn bản của nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số ở các lĩnh vực kinh tế chủ yếu.

Lam Dong tiep tuc chuyen doi mo hinh, nang cao chat luong tang truong hinh anh 2Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến phát biểu tại Đại Hội. (Ảnh: Quốc Hùng-Đặng Tuấn/TTXVN)

Ông Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu, định hướng phát triển Đà Lạt trở thành trung tâm thu hút, đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học; xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố khoa học công nghệ xanh, có tính lan tỏa, dẫn dắt đối với khu vực Tây Nguyên và sớm trở thành thành phố thông minh, xanh, đẹp, văn minh và hiện đại.

Nhấn mạnh Lâm Đồng là tỉnh nằm trong vùng Tây Nguyên - địa bàn chiến lược, có vị trí quan trọng về quốc phòng, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, Lâm Đồng là nơi các thế lực thù địch, phản động thường lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để hoạt động chống phá, gây mâu thuẫn, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo, ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tỉnh Lâm Đồng phải đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quán triệt nghiêm túc, vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng Đảng toàn diện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở, thôn, buôn...

Kết quả đáng chú ý của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2015-2020 là tất cả 17 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đều đạt và vượt kế hoạch; bình quân 5 năm tăng trưởng kinh tế đạt 8,0%; quy mô GRDP tăng 1,6 lần; chất lượng tăng trưởng nhiều mặt được nâng lên; GRDP bình quân đầu người ước đạt 71 triệu đồng năm 2020; việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế gắn với thực hiện 4 chương trình trọng tâm và phát huy lợi thế của địa phương đã tạo điều kiện cho các ngành phát triển.

Lâm Đồng đã trở thành địa phương đi đầu cả nước về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và phát triển mạnh lực lượng sản xuất trong nông nghiệp với mô hình “doanh nghiệp là nòng cốt, ứng dụng khoa học công nghệ là điều kiện tiên quyết; xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để phát triển bền vững; xây dựng thương hiệu để bảo hộ quyền lợi người sản xuất và tạo niềm tin cho người tiêu dùng; nông dân đóng vai trò chủ thể và là nhân tố quyết định.”

Dịch vụ du lịch từng bước khẳng định là ngành kinh tế động lực của tỉnh. Hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư, hoàn thiện; bộ mặt nông thôn, đô thị có nhiều khởi sắc.

Văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh, phúc lợi xã hội đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng...

Lam Dong tiep tuc chuyen doi mo hinh, nang cao chat luong tang truong hinh anh 3Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. (Ảnh: Quốc Hùng-Đặng Tuấn/TTXVN)

Đại hội cũng chỉ ra một số hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ 2015-2020 như kinh tế phát triển chưa bền vững; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp. Việc triển khai đề án tái cơ cấu kinh tế trên một số lĩnh vực chưa rõ nét.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển chậm, quy mô nhỏ. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường còn nhiều hạn chế; quy hoạch, quản lý quy hoạch còn bất cập; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Ngành du lịch chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh. Khoa học và công nghệ chưa có bước phát triển đột phá...

Trong nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đặt ra các mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước; đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá toàn diện của cả nước, tự cân đối được ngân sách và có đóng góp cho Trung ương; đến năm 2045, Lâm Đồng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương...

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đặt ra 4 đột phá gồm đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và thực hiện chính quyền điện tử; phát triển, chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tháo gỡ những vướng mắc trong quan hệ sản xuất, mở đường cho sản xuất phát triển, tổ chức lại các mô hình hợp tác một cách phù hợp; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là phát triển hạ tầng đô thị, giao thông, du lịch, công nghệ thông tin-truyền thông, hạ tầng mạng viễn thông thế hệ mới, hạ tầng số...

Các nhiệm vụ trọng tâm đã được Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đặt quyết tâm thực hiện gồm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, hữu cơ; phát triển du lịch chất lượng cao; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư...

Theo chương trình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra từ ngày 14-16/10./.

Tin tức khác