Nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động văn hóa, sáng tạo tri thức

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án với tinh thần bám sát thực tiễn.
Nang cao hieu qua cua hoat dong lao dong van hoa, sang tao tri thuc hinh anh 1Toàn cảnh Hội nghị. (Nguồn: Tuyengiao.vn)

Ngày 21/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học-kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sỹ, trí thức tại 40 điểm cầu trên cả nước.

Ông Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, ông Phùng Xuân Nhạ khẳng định, thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ quá trình đổi mới đất nước; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới đất nước; biểu thị sự thống nhất ý chí, quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, đưa “nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa."

Để thực hiện mục tiêu trên, cần có sự tham gia của các cấp, các ngành, của hệ thống chính trị, toàn xã hội, trong đó đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức đóng vai trò rất quan trọng.

“Hội nghị hôm nay tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên sâu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực văn học nghệ thuật, khoa học-kỹ thuật, trên cơ sở đó tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức cả nước, tạo sự thống nhất ý chí, quyết tâm chính trị, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động văn hóa, sáng tạo tri thức, tạo ra những sản phẩm, công trình có giá trị cao, thiết thực, góp phần hiện thực hóa một cách sinh động Nghị quyết trong đời sống thực tiễn," ông Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh.

Để đảm bảo yêu cầu đặt ra, ông Phùng Xuân Nhạ đề nghị các đại biểu trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cần nhận thức sâu sắc và nghiêm túc, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021 và là nhiệm vụ, công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách cẩn trọng, bài bản trong suốt cả nhiệm kỳ nhằm bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên thuộc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, Liên hiệp các hội khoa học-kỹ thuật đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội của Đảng, qua đó tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động văn học nghệ thuật, khoa học-kỹ thuật, hướng tới các sản phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học-kỹ thuật có chất lượng cao, có tính đảng sâu sắc, thiết thực phục vụ sự nghiệp lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XIII, chú ý các nội dung chuyên sâu của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; những quan điểm của Đại hội XIII về văn hóa, văn nghệ, khoa học-kỹ thuật, đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, ông Phùng Xuân Nhạ nêu rõ.

Các đại biểu tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả của các loại hình văn hóa, văn nghệ...

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật, tập hợp đông đảo văn nghệ sỹ tham gia; khuyến khích sáng tạo, thực thi quyền tác giả.

Tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; có chiến lược phát triển khoa học và công nghệ phù hợp với xu thế chung của thế giới và điều kiện đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Chú trọng phát triển đồng bộ khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học lý luận chính trị.

Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới; có cơ chế phát huy dân chủ, tự do sáng tạo và đề cao đạo đức, trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học.

[Nghiên cứu, quán triệt sâu một số chuyên đề Nghị quyết Đại hội XIII]

Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của trí thức. Trọng dụng, đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân tài, các nhà khoa học và công nghệ Việt Nam có trình độ chuyên môn cao ở trong nước và nước ngoài, nhất là các nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học có khả năng chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án với tinh thần bám sát thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, chất lượng, hiệu quả công việc, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tế đời sống xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hằng năm, tiến hành kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện chương trình hành động, kế hoạch đã đề ra, làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị theo từng năm và cả nhiệm kỳ của tập thể cấp ủy Liên hiệp, các hội chuyên ngành, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên.

Tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã truyền đạt chuyên đề: Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ qua các kỳ Đại hội; nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tiến sỹ Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chuyền đạt chuyên đề: Phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo./.

Tin tức khác