Nhìn lại Đại hội XIII: Bài bản, chặt chẽ trong lựa chọn cán bộ

Cùng với công tác văn kiện, công tác nhân sự được chuẩn bị hết sức công phu, chặt chẽ đã góp phần làm nên thành công của Đại hội XIII của Đảng.
Nhin lai Dai hoi XIII: Bai ban, chat che trong lua chon can bo hinh anh 1Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp, sáng 28/1. (Nguồn: TTXVN)

Cùng với công tác văn kiện, công tác nhân sự được chuẩn bị hết sức công phu, chặt chẽ đã góp phần làm nên thành công của Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội đã thống nhất rất cao, tin tưởng bầu chọn 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới, đáp ứng tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

Công phu, bài bản, chặt chẽ

Đa số cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá, công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội XIII đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII triển khai từ rất sớm, với cách làm bài bản, thận trọng, dân chủ, khách quan, tạo ra sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng và sự tin tưởng tuyệt đối của các tầng lớp nhân dân, với kỳ vọng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ lựa chọn được những đồng chí thực sự ưu tú, đại diện cho trí tuệ, tâm huyết của hơn 5 triệu đảng viên, cũng như đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia vào bộ máy lãnh đạo, đưa đất nước ta phát triển trong giai đoạn tới theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII.

Trên cơ sở nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và Kết luận về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, phù hợp với tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Mục tiêu là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới.

Để thực hiện mục tiêu này, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã từng bước hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ; xây dựng, bổ sung, sửa đổi và ban hành mới nhiều quy định, quy chế về đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền.

Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định số 90-QĐ/TW ngày 04/8/2017 về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ (nay là Quy định số 214-QĐ/TW ngày 02/01/2020); Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

[Đại hội Đảng XIII: Ý Đảng-lòng dân và khát vọng Việt Nam hùng cường]

Các quan điểm, nguyên tắc, quy định về công tác cán bộ, chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII đã được quy định rất rõ trong Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 để thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25/02/2019 về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền...

Ban Bí thư ban hành Thông báo số 13-TB/TW, ngày 17/8/2016 về xác định tuổi của đảng viên; Kết luận số 55-KL/TW, ngày 15/8/2019 về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Kế hoạch về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 (số 11-KH/TW, ngày 06/11/2018) được xây dựng, triển khai, bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, minh bạch, hiệu quả; có nhiều nội dung đổi mới về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, quy trình, cách làm đối với từng nhóm chức danh; đồng thời, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu trong công tác giới thiệu, đề xuất và thẩm định nhân sự quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Nhân sự quy hoạch cán bộ cấp chiến lược được đào tạo qua lớp bồi dưỡng kiến thức mới (trong nhiệm kỳ đã tổ chức 5 lớp cho các cán bộ diện quy hoạch). Đây là nguồn nhân sự hết sức quan trọng để chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết các lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược là nét đổi mới trong công tác cán bộ nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới. Học viên được bổ sung, cập nhật kiến thức mới về lý luận, thực tiễn, tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận khoa học trong giải quyết các vấn đề mà thực tiễn đặt ra; đồng thời xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý; rèn luyện, bồi dưỡng về đạo đức, phong cách, ý thức trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Trong nhiệm kỳ, công tác luân chuyển cán bộ để đáp ứng yêu cầu công tác, bồi dưỡng, giúp cán bộ trưởng thành, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận được đặc biệt quan tâm, trong đó đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và những tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, công tác chuẩn bị nhân sự được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao; đồng thời tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm: Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó.

Nhin lai Dai hoi XIII: Bai ban, chat che trong lua chon can bo hinh anh 2Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Trên cơ sở kết quả công tác chuẩn bị nhân sự, tại các Hội nghị Trung ương lần thứ 13, 14 và 15, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và thống nhất cao danh sách nhân sự đề cử để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xem xét, bầu cử theo quy định. Chính vì vậy, công tác nhân sự tại Đại hội được tiến hành suôn sẻ, đạt sự thống nhất rất cao, đáp ứng các yêu cầu đề ra. Các đồng chí được bầu chọn hội tụ đầy đủ “tâm, tầm, tài,” có thể đảm đương nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Không để lọt những trường hợp không xứng đáng

Nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, cả tái cử và tham gia lần đầu đều phải được giới thiệu theo quy trình 5 bước, qua 5 hội nghị, nhằm lựa chọn những cán bộ đủ đức, đủ tài, có kinh nghiệm thực tiễn đảm đương nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đánh giá: Quy trình nhân sự được tiến hành theo các bước chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; đồng thời, được cụ thể hóa cho cả các trường hợp tái cử, lần đầu tham gia và theo từng nhóm đối tượng chức danh. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Trao đổi bên lề Đại hội, các đại biểu đều đánh giá cao quy trình nhân sự lần này được thực hiện rất bài bản theo đúng quy định. Đây chính là tiền đề, là cơ sở quan trọng khiến công tác nhân sự khi đưa ra Đại hội đã nhận được sự đồng thuận rất cao. Đại hội đã bầu một lần đủ 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đánh giá cao quy trình nhân sự, đại biểu Huỳnh Văn Thái, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh điểm mới đáng chú ý lần này là công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện theo quy trình 5 bước, thay thế cho quy trình nhân sự 3 bước trước đây. Quá trình thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định, chất lượng, đạt yêu cầu cao và đặc biệt đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng, kiên quyết sàng lọc, không để lọt những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương, đồng thời cũng không để sót những đồng chí thật sự có đủ uy tín, đủ đức, đủ tài.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Văn Mừng cho biết quy trình 5 bước về công tác nhân sự đang được Đảng ta thực hiện rất chặt chẽ. Việc thực hiện theo quy trình 5 bước như vậy giúp Đảng Cộng sản Việt Nam chọn được cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, đủ năng lực. Việc lấy ý kiến góp ý của quần chúng nhân dân nơi cư trú và cán bộ nơi công tác đã thêm một phần giám sát của nhân dân đối với đồng chí được bỏ phiếu. "Cán bộ dù công tác ở vị trí nào vẫn phải sống, sinh hoạt trong khu dân cư đó. Người dân trong khu vực đó sẽ có những đánh giá thực chất và khách quan nhất," đại biểu Hồ Văn Mừng khẳng định.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong đánh giá công tác nhân sự được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, công phu, phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay đồng thời đảm bảo yêu cầu phát triển lâu dài của đất nước. Đại biểu tin rằng, kết quả Đại hội XIII sẽ khơi dậy được niềm tin và khát vọng của toàn thể nhân dân./.

Tin tức khác