Tăng cường xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương trong sạch, vững mạnh

TTXVN trân trọng giới thiệu bài "Tăng cường xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương trong sạch, vững mạnh - Yếu tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới."
Ngày 11/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành Phiên trù bị Đại hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nhân Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương trong sạch, vững mạnh - Yếu tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới."

Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết:

1. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh huấn thị: “Đảng có vững cách mạng mới thành công." Trong suốt 90 năm qua, sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chỉ rõ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là vấn đề then chốt quyết định vận mệnh của Đảng và chế độ.

Các Văn kiện tại các kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đều xác định: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” là thành tố đầu tiên của Chủ đề Đại hội và cũng là tiêu đề của Báo cáo chính trị. Đặc biệt, dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục xác định: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh." Vì vậy, có thể khẳng định: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhân tố có ý nghĩa quyết định, hàng đầu đối với sự thành, bại của sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới, là tiền đề quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

2. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân luôn nắm vững ngọn cờ lãnh đạo của Đảng; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và hoạt động của Công an nhân dân.

Đảng ủy Công an Trung ương đã tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, từng bước xây dựng các tổ chức đảng trong Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về phẩm chất và năng lực lãnh đạo toàn diện các mặt công tác công an. Đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc được rút ra trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Công an Trung ương trong các nhiệm kỳ qua. Đặc biệt là nhiệm kỳ 2016-2020, Đảng ủy Công an Trung ương chủ trương xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và phương thức lãnh đạo của Đảng.

Trước hết, phải xây dựng Đảng bộ mạnh về chính trị, vững vàng về tư tưởng, trong sáng về đạo đức bằng những nhiệm vụ cụ thể. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Công an Trung ương đã gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến," “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Cuộc động xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, phong trào “Công an nhân dân học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy," các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc."

Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, nhất là làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy mới, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của Công an các đơn vị, địa phương. Đồng thời, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhận diện và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Thông qua việc kiểm điểm “tự phê bình và phê bình” hằng năm đã thẳng thắn chỉ ra một số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, kể cả lãnh đạo, chỉ huy có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, ảnh hưởng xấu đến uy tín và hình ảnh của Ngành, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh, giáo dục, phòng ngừa sai phạm, tiêu cực đối với toàn lực lượng. Qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, tác động tích cực đến chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, chiến đấu của toàn lực lượng Công an nhân dân.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ Công an Trung ương luôn xác định “xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, thì công tác cán bộ là then chốt của then chốt, do vậy cần phải lãnh đạo đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác tổ chức, cán bộ; khắc phục các khâu yếu, trọng tâm là đánh giá, bố trí sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Về kiện toàn tổ chức Đảng, trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định số 192-QĐ/TW về tổ chức đảng trong Công an nhân dân; đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành Chỉ thị về công tác đảng, công tác chính trị trong Công an nhân dân.

Kịp thời bổ sung, kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy trực thuộc phù hợp với mô hình tổ chức, bộ máy mới của Bộ Công an bảo đảm theo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, phù hợp với tính chất, đặc điểm công tác, qua đó đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt công tác công an (đã kiện toàn 48 đảng bộ trực thuộc Bộ, 4 bệnh viện, 11 học viện, trường Công an nhân dân).

[Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII diễn ra từ 11-13/10]

Về công tác cán bộ, để bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Công an nhân dân, Điều lệ Đảng (Điều 28) quy định: “Đảng ủy Công an Trung ương do Bộ Chính trị chỉ định gồm một số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương công tác trong Công an nhân dân và một số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương công tác ngoài Công an nhân dân... đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương mà thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư."

Vì thế, trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đồng chí Thủ tướng Chính phủ tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nên thường xuyên có những đóng góp quan trọng vào các quyết định của Đảng ủy Công an Trung ương; sâu sát chỉ đạo, kiểm tra, định hướng thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hơn nữa, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác cán bộ, về nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, quản lý đảng viên, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, chỉ huy các cấp... Chỉ đạo làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò cán bộ lãnh đạo chỉ huy, người đứng đầu đơn vị. Công tác phát triển đảng viên được tăng cường về số lượng, chất lượng. Quan tâm làm tốt công tác chính sách cán bộ, nhất là đối với số cán bộ, đảng viên chịu tác động trực tiếp khi sắp xếp tổ chức bộ máy mới, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ.

Có thể khẳng định tổ chức đảng trong Công an nhân dân đã được kiện toàn một bước quan trọng, theo hướng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của các cấp ủy đảng đối với các mặt công tác công an. Công tác cán bộ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng bố trí hợp lý ở cơ quan Bộ, tăng cường cho cơ sở, đơn vị trực tiếp chiến đấu và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân, sâu sát cơ sở.

Để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, chính xác, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng. Đảng ủy chỉ đạo xây dựng Đề án kiện toàn ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp trong Công an nhân dân và Chỉ thị về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Công an nhân dân; đồng thời tăng cường đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Công an nhân dân. Qua đó đã kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong quản lý cán bộ, đảng viên để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, củng cố đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật.

Tang cuong xay dung Dang bo Cong an Trung uong trong sach, vung manh hinh anh 1Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an Trung ương chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo cải tiến, nâng cao hiệu quả phương thức lãnh đạo của Đảng bộ và các cấp ủy trong Đảng bộ, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, kịp thời, đúng đắn; cải tiến phong cách, lề lối làm việc của các tổ chức đảng, Công an các đơn vị, địa phương, thực hiện phong cách làm việc khoa học, hiện đại, tập thể, dân chủ, trọng dân, gần dân, hiểu dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm.

Chú trọng chỉ đạo cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về bảo vệ an ninh, trật tự thành các chính sách, quy định của pháp luật. Cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của Đảng bộ bằng những quy chế, quy định, quy trình cụ thể (ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Quy chế làm việc, Chương trình hành động, Chương trình công tác toàn khóa để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện). Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, mệnh lệnh công tác đã đề ra; thường xuyên đẩy mạnh công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy.

3. Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, phức tạp và gay gắt hơn. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ; gia tăng liên kết trong-ngoài hòng tập hợp lực lượng, thành lập tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, chuẩn bị điều kiện tiến hành “cách mạng màu” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

An ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh mạng, an ninh thông tin tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như những mâu thuẫn xã hội còn diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp sự ổn định và phát triển của đất nước.

Tang cuong xay dung Dang bo Cong an Trung uong trong sach, vung manh hinh anh 2 Đoàn đại biểu Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tệ nạn xã hội, giữ gìn kỷ cương, phép nước sẽ vẫn là mặt trận nóng bỏng. Yêu cầu đặt ra đối với Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an nhân dân là: “Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và hoạt động của lực lượng Công an nhân dân."

Để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh - yếu tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian tới cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

Một là nâng cao nhận thức về sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an nhân dân; về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đảng trong Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt; phải thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân cho cán bộ, đảng viên; phải kiên định đường lối đổi mới của Đảng và những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn lực lượng Công an nhân dân và mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Hai là, tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và phương thức lãnh đạo; là đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực lãnh đạo; có giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các tổ chức đảng trong Công an nhân dân, để Công an thực sự là lực lượng tin cậy, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân, của cả hệ thống chính trị, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Ba là chỉ đạo toàn lực lượng Công an nhân dân nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện sâu sắc, kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; tăng cường rèn luyện đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, “tự soi, tự sửa”; coi trọng “danh dự”, giữ gìn uy tín của lực lượng Công an nhân dân. Thực hiện nghiêm túc Quy định về trách nhiệm nêu gương, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị.

Bốn là tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 192-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, cán bộ chủ chốt cấp Cục trở lên trong Công an nhân dân, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ đảng viên công an thật sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân, công tác và chiến đấu theo phương châm: “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an."

Năm là tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhất là kiểm tra, giám sát đối tượng là cấp ủy viên các cấp, trước hết là người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị, các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; đẩy mạnh việc phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong Công an nhân dân. Xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những hành vi dung túng, bao che cho khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

Sáu là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy gắn với công tác lãnh đạo, chỉ huy của Công an các cấp, theo hướng: “Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, điều hành việc tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật, tài chính trên phạm vi toàn quốc; các đơn vị trực thuộc Bộ hướng dẫn, hỗ trợ Công an các địa phương theo chức năng." Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, phân công, phân cấp phù hợp với từng cấp, từng lực lượng và từng lĩnh vực công tác, khắc phục chồng chéo, bất hợp lý và kém hiệu quả. Thường xuyên làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên về âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình," “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch.

Tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, toàn thể Đảng bộ Công an Trung ương quyết tâm phấn đấu xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, thể hiện ý chí, trách nhiệm của toàn lực lượng Công an nhân dân về khát vọng và niềm tin xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân Việt Nam được hưởng thụ cuộc sống ấm no, hạnh phúc và thanh bình; đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.

Tin tức khác