Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết và kết luận Hội nghị TW 8

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW yêu cầu tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết và kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 8, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
To chuc thuc hien co hieu qua cac nghi quyet va ket luan Hoi nghi TW 8 hinh anh 1Ông Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Truyền đạt những nội dung căn bản, quan trọng của Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII vừa diễn ra, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể cho biết sau 7 ngày (2-8/10) làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc sáng 8/10.

Trung ương đã thông qua nhiều quyết định rất cơ bản và quan trọng, như khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kết quả đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất cao của Trung ương, chắc chắn sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát huy những kết quả, thành tích rất đáng trân trọng mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

[Hội nghị Trung ương 8: Thể hiện sâu sắc 'ý Đảng, lòng dân']

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã họp, cho ý kiến về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; công tác cán bộ; báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII; báo cáo công tác tài chính đảng năm 2022.

Quán triệt những yêu cầu của Trung ương, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc nghiên cứu kỹ các nội dung, tạo sự thống nhất, đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết và kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 8, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Tin tức khác