Trách nhiệm cao nhất với lá phiếu, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân

Các đại biểu đều khẳng định sẽ trách nhiệm cao nhất với lá phiếu của mình để bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Theo chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đoàn đại biểu đã có 2 ngày nghiên cứu đề án nhân sự.

Các đại biểu đều khẳng định sẽ trách nhiệm cao nhất với lá phiếu của mình để bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

 
Tin tức khác