Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII gắn với nhiệm vụ của MTTQ

Ngay sau khi Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã thông qua các hình thức phù hợp để tuyên truyền kết quả Đại hội đến hội viên, đoàn viên.
Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 16/8, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu đã Báo cáo tóm tắt kết quả Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cụ thể hóa chương trình hành động phù hợp với đặc thù của từng tổ chức

Thông tin về kết quả bước đầu trong việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu cho biết Quán triệt sâu sắc những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, ngay sau khi Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã thông qua các hình thức phù hợp để tuyên truyền kết quả Đại hội đến cán bộ, hội viên, đoàn viên.

Sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư tổ chức, tại các cơ quan, đơn vị Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các đồng chí lãnh đạo đứng đầu cấp ủy, đứng đầu tổ chức đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh đến cán bộ, đảng viên trong cơ quan; phối hợp với cấp ủy trong cơ quan triển khai việc xây dựng Chương trình hành động của Đảng bộ và kế hoạch thực hiện đến các chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức hội nghị chuyên đề theo hình thức trực tuyến để quán triệt triển khai trên diện rộng việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết đến lực lượng nòng cốt và đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn quốc. Hội Luật gia Việt Nam tổ chức phong trào thi đua “Chủ động, sáng tạo, đổi mới, hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tự hào tiến bước dưới cờ Đảng.”

Ủy ban Trung ương Mặt trận Việt Nam đã đưa nội dung tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

[Tổng Bí thư dự Hội nghị toàn quốc Chương trình hành động của MTTQ]

Các tổ chức thành viên như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quân đội Nhân dân Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam, Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam... đã sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện đến các cấp hội trong hệ thống từ Trung ương đến địa phương và phổ biến đến đoàn viên, hội viên ở cơ sở.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai Nghị quyết được gắn kết, lồng ghép với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị cách mạng tiền bối.

Quá trình xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân; chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã chủ động gắn việc xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của mỗi tổ chức.

Trien khai thuc hien Nghi quyet Dai hoi XIII gan voi nhiem vu cua MTTQ hinh anh 1Đoàn Chủ toạ hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết nét mới trong việc triển khai xây dựng Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là nội dung của chương trình đã được cụ thể hóa phù hợp với đặc thù và gắn kết chặt chẽ với vai trò, nhiệm vụ của từng tổ chức; có các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; đồng thời có các phụ lục hoặc các chương trình, đề án tương ứng để triển khai thực hiện cho từng nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó xác định rõ lộ trình, yêu cầu sản phẩm, thời gian triển khai và thời gian hoàn thành. Trong các giải pháp thực hiện đều chú ý yêu cầu đôn đốc, kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, qua đó thể hiện sự quyết tâm hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Quá trình xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng luôn đề cao vai trò người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo. Chương trình được được dự thảo nhiều lần, tổ chức thảo luận, lấy ý kiến kỹ lưỡng, trước hết trong tập thể Đảng đoàn, Ban Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương các tổ chức. Đến nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quân ủy Trung ương đã ban hành Chương trình hành động số 74-CTr/QUTW ngày 29/6/2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Triển khai đồng thời các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên xác định rõ một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như chủ động, tích cực xây dựng, nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp hành động, phát huy tính sáng tạo của mỗi tổ chức để tập hợp các thành viên, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân; căn cứ vào các quy định của pháp luật, chủ động xây dựng chương trình phối hợp công tác nhằm kịp thời thể chế, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII để vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp quần chúng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên, cử tri và nhân dân để tổng hợp, phản ánh đến các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết, đáp ứng mong đợi của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và góp ý kiến xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, cán bộ Đoàn, Hội các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở gắn với địa bàn khu dân cư; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Trong bối cảnh cả nước đang dồn sức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống đại dịch COVID-19; quán triệt, triển khai thực hiện đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống và nỗ lực cao nhất để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2021 và 5 năm 2021-2025, từ nay đến hết năm 2021, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên nỗ lực thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu, trong đó có việc tập trung cao độ cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực cao nhất phòng, chống dịch.

Trien khai thuc hien Nghi quyet Dai hoi XIII gan voi nhiem vu cua MTTQ hinh anh 2Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên bằng các hình thức phù hợp, tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, nhất là ở nơi cách ly, giãn cách xã hội.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên... đóng góp vật chất, tinh thần, tích cực tham gia các Tổ COVID-19 cộng đồng, Tổ tự quản, tương trợ, giúp đỡ nhau vượt qua giai đoạn khó khăn, tuyệt đối tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, cảnh giác với luận điệu của các thế lực thù địch, kẻ xấu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức cùng với quân, dân cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19.

Tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên xây dựng kịch bản để chủ động tổ chức tốt các nhiệm vụ: vận động toàn xã hội hướng về Ngày vì người nghèo; kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11); phối hợp tổ chức tốt khai giảng năm học mới 2021-2022, Ngày hội đưa trẻ tới trường, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác đã được xác định trong kế hoạch năm 2021.

Cùng với việc tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt các Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội của các tổ chức thành viên: Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; xây dựng Kế hoạch Đại hội Công đoàn các cấp theo Điều lệ Công đoàn; chuẩn bị kế hoạch tổ chức đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, về phát triển kinh tế-xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhất là Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chị thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đánh giá tổng kết công tác năm 2021, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2022; tích cực vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên đoàn kết, sáng tạo, tích cực thi đua phát triển, phục hồi kinh tế sau khi kiểm soát được dịch bệnh./

MTTQ Việt Nam triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Tin tức khác