[Video] Bước chuẩn bị quan trọng cho Đại hội XIII của Ðảng

Sau bốn ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Sau bốn ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Là bước chuẩn bị quan trọng bảo đảm Ðại hội XIII của Ðảng thành công tốt đẹp, Trung ương đã thảo luận và quyết định những vấn đề hết sức quan trọng mà cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm trong đó có phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII./.

Tin tức khác