[Video] Cần đổi mới tư duy trong tiếp cận góp ý xây dựng văn kiện

Các ý kiến tập trung vào các nội dung như xây dựng đảng, văn hóa, con người, quản lý xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

Ngày 4/11, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức Tọa đàm khoa học góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Các ý kiến tập trung vào các nội dung như xây dựng đảng, văn hóa, con người, quản lý xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, hoạt động đối ngoại của Đảng, hội nhập quốc tế…/.

Tin tức khác