Ấn tượng về vị thế Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế

Đại hội XIII với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, hứa hẹn mở ra một giai đoạn mới để ngày càng khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Giai đoạn 2016-2020, nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam được dư luận trong và ngoài nước ghi nhận và đánh giá cao.

Do đó, Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, hứa hẹn sẽ mở ra một giai đoạn mới để ngày càng khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế./.

Tin tức khác