Dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Chuẩn bị công phu, bài bản, chất lượng

Văn kiện Đại hội XIII là sự kế thừa những kết quả đạt được trước đó, đồng thời phát triển phù hợp với những yêu cầu thực tiễn đặt ra, tạo đột phá cho giai đoạn phát triển mới.

Một trong những điểm quyết định sự thành công của Đại hội Đảng chính là công tác chuẩn bị văn kiện, bởi văn kiện nêu ra những định hướng, quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Ðảng để đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới.

Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII đã được chuẩn bị hết sức công phu, kỹ lưỡng, thực sự kết tinh được trí tuệ, tâm huyết của toàn Đảng, toàn dân ta./.

 
Tin tức khác