Quân đội vững mạnh về chính trị là cơ sở nâng cao sức mạnh chiến đấu

Trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, Quân đội xác định xây dựng theo hướng “tinh-gọn-mạnh,” Quân đội vững mạnh về chính trị là cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương và các đồng chí Bộ Chính trị chụp ảnh chung với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ X; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm tới; kiểm điểm công tác lãnh đạo của Quân ủy Trung ương khóa X; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương.

Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dịp chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về kết quả công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội trong nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thưa Đại tướng Lương Cường, xin ông cho biết những kết quả nổi bật về công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội trong nhiệm kỳ qua?

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, cấp ủy các cấp luôn quán triệt và thực hiện tốt quan điểm xây dựng Đảng là then chốt, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, thực sự mẫu mực, tiêu biểu, nổi bật là:

Thứ nhất, công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được đặc biệt coi trọng. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội luôn quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xung kích đi đầu trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sạch lành mạnh, gương mẫu tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng.

[Tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ Quân đội, tạo lan tỏa trong toàn Đảng]

Hai là, luôn chăm lo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tổ chức; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thường xuyên củng cố, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng bảo đảm số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý, phù hợp với thực tiễn đổi mới, sắp xếp tổ chức biên chế lực lượng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Quan doi vung manh ve chinh tri la co so nang cao suc manh chien dau hinh anh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ba là, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng luôn được coi trọng; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Đảng, kỷ luật của Quân đội; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các sai phạm, không có vùng cấm, góp phần giữ vững kỷ cương, đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ Quân đội.

Bốn là, Đảng bộ Quân đội đã tập trung đổi mới mạnh mẽ phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập thể Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, cá nhân các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn có phương pháp, tác phong làm việc khoa học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; phối chợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương trong công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Có thể khẳng định, kết quả công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ qua là nhân tố quyết định kết quả hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Quân đội; đồng thời giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; phát huy bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của Quân đội và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Thưa ông, xây dựng Quân đội theo hướng “tinh-gọn-mạnh” cũng đồng nghĩa với việc phải xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, vậy mục tiêu này đã được thực hiện như thế nào trong nhiệm kỳ vừa qua? Những bài học kinh nghiệm rút ra để thực hiện tốt hơn mục tiêu này trong nhiệm kỳ tới?

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, trong nhiệm kỳ qua, từ Quân ủy Trung ương đến các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng này.

Toàn quân tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho các đối tượng nâng cao nhận thức về bản chất giai cấp công nhân, mục tiêu lý tưởng chiến đấu của Quân đội; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; nắm, giải quyết kịp thời các vấn đề về tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ; triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với 5 chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được quán triệt sâu rộng. Đảng bộ Quân đội luôn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Cán bộ, chiến sỹ toàn quân có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, không suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa.” Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội không ngừng nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Quan doi vung manh ve chinh tri la co so nang cao suc manh chien dau hinh anh 2Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng bộ Quân đội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Những năm tới, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu rất cao. Do vậy, xây dựng Quân đội theo hướng “tinh-gọn-mạnh,” Quân đội vững mạnh về chính trị là cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Để làm tốt nhiệm vụ này, Đảng bộ Quân đội cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội và sự nghiệp quốc phòng.

Hai là, chủ động nghiên cứu, dự báo, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; luôn kiên định về chiến lược, linh hoạt, sáng tạo về sách lược.

Ba là, đổi mới phong cách, phương pháp tác phong công tác của của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp; tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; xử lý nghiêm minh, kịp thời những sai phạm, không có vùng cấm.

Bốn là, luôn giữ vững, phát huy bản chất truyền thống Quân đội anh hùng và phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân; coi đây là giải pháp nền tảng để xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Năm là, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng; xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; quan tâm đời sống vật chất, tinh thần và sự tiến bộ, trưởng thành của cán bộ, chiến sỹ.

Tới thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tiến hành như thế nào, thưa ông?

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là của Bộ Chính trị, mà trực tiếp là của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI phải thực sự mẫu mực, tiêu biểu; thời gian qua, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quân ủy Trung ương đã tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội cả về văn kiện và công tác nhân sự.

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, bảo đảm Đại hội tiến hành theo đúng Kế hoạch đã được Bộ Chính trị thông qua (từ ngày 27-30/9/2020) theo phương châm: “Đoàn kết-Trí tuệ-Bản lĩnh-Dân chủ-Kỷ cương,” với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.”

Xin trân trọng cảm ơn ông!./.

Tin tức khác

Người dân bày tỏ niềm tin, sự phấn khởi với sự lãnh đạo toàn diện của Đảng

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, các tầng lớp nhân dân bày tỏ niềm hứng khởi với những thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII và tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng sẽ đưa đất nước phát triển sánh vai cường quốc năm châu, xây dựng đất nước trong đó người dân là trung tâm của sự phát triển.