[Video] Đại hội XIII của Đảng: Đại hội của niềm tin và kỳ vọng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước đã thành công tốt đẹp đúng như niềm tin của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Sau một tuần làm việc với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước đã thành công tốt đẹp đúng như niềm tin của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Vui mừng, phấn khởi trước kết quả của Đại hội song nhân dân cả nước cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng ở Ban chấp hành khóa mới./.

Tin tức khác

[Video] Chuyên gia Cuba đề cao vai trò của Đại hội Đảng

Theo chuyên gia Cuba, tất cả các kỳ đại hội đã diễn ra của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn mang lại những đóng góp quý báu cho quá trình phát triển của dân tộc cũng như chủ nghĩa xã hội ở cấp độ quốc tế.