[Video] Đổi thay trên quê hương diễn ra Đại hội II của Đảng

Với vị trí chiến lược, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, được chọn là nơi diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng–Đại hội đầu tiên được tổ chức ở trong nước tháng 2/1951.

Với vị trí chiến lược quan trọng, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang được chọn là nơi diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng - Đại hội đầu tiên được tổ chức ở trong nước tháng 2/1951.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và người dân Kim Bình đã đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo nên diện mạo mới trên quê hương cách mạng./.

Tin tức khác

[Video] Chuyên gia Cuba đề cao vai trò của Đại hội Đảng

Theo chuyên gia Cuba, tất cả các kỳ đại hội đã diễn ra của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn mang lại những đóng góp quý báu cho quá trình phát triển của dân tộc cũng như chủ nghĩa xã hội ở cấp độ quốc tế.