Đại hội Đảng VII: Đưa đất nước đi theo con đường đổi mới

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đưa đất nước đi theo con đường đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
Dai hoi Dang VII: Dua dat nuoc di theo con duong doi moi hinh anh 1

ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ VII

Thời gian: 24/6 đến 27/6/1991

Địa điểm: Thủ đô Hà Nội

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1.176

Số lượng đảng viên trong nước: hơn 2,1 triệu

Đại hội bầu:

- Tổng Bí thư: Đồng chí Đỗ Mười

- Ban Chấp hành Trung ương:  146 Ủy viên

- Bộ Chính trị: 13 Ủy viên

- Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương: Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công.

BỐI CẢNH CHUNG:

- Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện và sâu sắc. Công cuộc cải tổ của Liên Xô gặp nhiều khó khăn.

Các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác-Lênin và Đảng Cộng sản từ nhiều phía, hòng xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Chiến tranh lạnh chấm dứt. Các nước lớn điều chỉnh chiến lược, đẩy mạnh xu thế hòa hoãn và hợp tác.

- Sau hơn 4 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, chúng ta đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng. Song còn nhiều khó khăn, yếu kém, đất nước vẫn chưa ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội, nhiều vấn đề kinh tế-xã hội nóng bỏng chưa được giải quyết.

Sự bao vây, cấm vận kinh tế đối với nước ta vẫn chưa bị xóa bỏ.

Đất nước ta phải đương đầu với các hoạt động phá hoại của các lực lượng thù địch ở cả trong và ngoài nước.

TIẾP TỤC CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐƯA ĐẤT NƯỚC TIẾN LÊN THEO CON ĐƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ðại hội tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội VI và quyết nghị thông qua: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2000; Báo cáo xây dựng Ðảng và sửa đổi Ðiều lệ Ðảng.

Ðại hội đúc rút những kinh nghiệm bước đầu về tiến hành công cuộc đổi mới. Đó là, phải giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình đổi mới. Đổi mới toàn diện, đồng bộ và triệt để, nhưng phải có bước đi, hình thức và cách làm phù hợp. Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần phải đi đôi với tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước về kinh tế- xã hội. Tiếp tục phát huy sâu rộng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Phải quan tâm dự báo tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết đúng đắn những vấn đề mới nảy sinh trên tinh thần kiên định thực hiện đường lối đổi mới; tăng cường tổng kết thực tiễn và không ngừng hoàn chỉnh lý luận về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đại hội thông qua, nêu rõ những đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng, những phương hướng cơ bản để xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Cương lĩnh khẳng định: Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội:

 - Do nhân dân lao động làm chủ.

- Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu.

- Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

- Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân.

- Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

- Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới.

Ðại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Ðỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư của Ðảng. Các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Ðồng, Võ Chí Công giữ trọng trách Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Ðảng.

SỰ KIỆN TRONG NƯỚC

- 9/2/1991: Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 25-NQ/TW về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên.

- 30/3/1991: Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 26-NQ/TW về khoa học và công nghệ trong sự nghiệp đổi mới.

- 7 đến 13/5/1991: Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thăm và làm việc tại Liên Xô.

- Tháng 8/1991: Đồng chí Võ Văn Kiệt được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VIII)

- 12 và 13/9/1991: Hội nghị đầu tư nước ngoài vào Việt Nam với tên gọi “Việt Nam con hổ thức giấc”, đây là Hội nghị đầu tiên về chủ đề này được tổ chức tại Mỹ.

- 4/11/1991: Việt Nam được kết nạp là thành viên thứ 156 của Tổ chức Cảnh sát quốc tế (Interpol)

- 5 đến 11/11/1991: Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt thăm chính thức Trung Quốc. Đây là một sự kiện có ý nghĩa lớn, đánh dấu sự bình thường hóa quan hệ Việt Nam, Trung Quốc.

SỰ KIỆN QUỐC TẾ

- 16/1/1991: Mỹ và liên quân mở chiến dịch “Bão táp sa mạc” bắt đầu cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất.

- 3/4/1991: Hội đồng Bảo an LHQ thông qua Nghị quyết 687 về ngừng bắn chính thức ở vùng Vịnh.

- 31/3/1991: Tổ chức Hiệp ước Vacsava chấm dứt hoạt động.

- 23/2/1991:  Đảo chính quân sự ở Thái Lan nhằm khôi phục chính phủ quân sự do tướng Chaovalit đứng đầu.

- 15/8/1991: Lào công bố bản hiến pháp đầu tiên.

- Năm 1991: Liên bang Xô viết khủng hoảng cao độ, từng bước tan vỡ: mở đầu cuộc đảo chính không thành công (19/8); dẫn đến M.X.Gorbachev tuyên bố từ chức Tổng Bí thư ĐCS Liên Xô, yêu cầu giải tán BCHTW (24/8); Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động (29/8). Đến ngày 21/12, ký kết hiệp định giải tán Liên bang Xô viết, thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), buộc M.X.Gorbachev tuyên bố từ chức Tổng thống Liên Xô (25/12/1991).

- 7/12/1991: Lãnh đạo 12 nước thuộc Cộng đồng châu Âu đàm phán xong Hiệp định Maastricht, đặt nền tảng cho việc ra đời Liên minh châu Âu (EU).

Tin tức khác