Đại hội Đảng XI: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới

Đại hội Đảng XI thông qua những quvết sách trên tất cả các lĩnh vực cơ bản và trọng yếu của sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
Dai hoi Dang XI: Day manh toan dien cong cuoc doi moi hinh anh 1

ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XI

Thời gian: 12-19/1/2011

Địa điểm:  Thủ đô Hà Nội

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1.377

Số lượng đảng viên trong nước: 3,6 triệu

Đại hội bầu:

- Tổng Bí thư: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

- Ban Chấp hành Trung ương:  175 Ủy viên chính thức và 25 Ủy viên dự khuyết

- Bộ Chính trị: 14 Ủy viên

BỐI CẢNH CHUNG

- Kết thúc thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường.

Tuy hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, khủng bố, bất ổn chính trị-xã hội, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, đặc biệt trên Biển Đông vẫn diễn biến phức tạp.

Thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng năng lượng, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu trở thành những vấn đề nghiêm trọng trên quy mô toàn thế giới.

Cuộc khủng hoảng tài chính từ Mỹ lan rộng, trở thành cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.

- Trải qua 25 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010, đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, sức mạnh quốc gia về mọi mặt được tăng cường, độc lập, tự chủ và chế độ XHCN được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào năm 2006.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch tiếp tục chống phá, kích động bạo loạn, đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hoà bình”.

ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC

Đại hội đánh giá, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2006- 2010), tổng kết Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2001-2010) và 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở đó, Đại hội quyết định việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991; xác định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020); đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm (2011-2015); thông qua Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi) và nhiều văn kiện quan trọng khác.

Về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội X, Đại hội đánh giá: toàn Đảng, toàn dân đã nỗ lực phấn đấu đạt những thành tựu quan trọng. Ứng phó có kết quả với những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới và trong nước. Cơ bản giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, các ngành đều có bước phát triển, quy mô nền kinh tế tăng lên; đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện; chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, vị thế, uy tín quốc tế của nước ta được nâng cao; phát huy dân chủ có tiến bộ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt một số kết quả tích cực.

Mục tiêu tổng quát 5 năm (2011-2015) được Đại hội xác định là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) do Đại hội thông qua, khẳng định: Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.

Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI gồm 175 đồng chí Ủy viên chính thức và 25 đồng chí Ủy viên dự khuyết. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI bầu Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí; Ban Bí thư gồm bốn đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.

Tại Hội nghị Trung ương 7, khóa XI, họp từ ngày 2 đến 11/5/2013, hai đồng chí được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị; một đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Bí thư.

SỰ KIỆN TRONG NƯỚC

- 9/2010: Liên hợp quốc ghi nhận Việt Nam đi đầu trong thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs), trong đó, 2 mục tiêu được thực hiện thành công nhất là xóa đói giảm nghèo và phổ cập giáo dục.

- 31/12/2010: Việt Nam kết thúc thành công Năm Chủ tịch ASEAN

- 17/12/2010:  Tổ máy số 1 Thủy điện Sơn La hòa lưới điện quốc gia. Đây là một trong những công trình trọng điểm quốc gia.

- 2010: 4 di sản  của Việt Nam được UNESCO công nhận:

+ 82 bia Tiến sĩ ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Di sản Tư liệu Thế giới, 3/2010);

+ Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Di sản Văn hóa Thế giới, 8/2010);

+ Cao nguyên đá Đồng Văn (Công viên địa chất toàn cầu, 10/2010)

+ Hội Gióng ở Phù Đổng và Sóc Sơn (Di sản Phi vật thể đại diện của nhân loại, 11/2010).

- 1/2011: Khánh thành Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ (1/1/2011) và  Nhà máy lọc dầu Dung Quất (6/1/2011).

- 22/5/2011: Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong cùng một ngày.

- Ngày 26/5/2011: Tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 khi đang cách mũi Đại Lãnh (Phú Yên) 120 hải lý, nằm hoàn toàn trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Ngày 30/11/2012, tàu Bình Minh 02 lại bị tàu Trung Quốc cắt đứt cáp khi đang di chuyển ở khu vực ngoài cửa vịnh Bắc bộ chuẩn bị khảo sát.

- 20/11/2011: Thông xe hầm Thủ Thiêm và toàn tuyến Đại lộ Đông Tây.

Đây là hầm vượt sông đầu tiên của cả nước và hiện đại nhất Đông Nam Á tại thời điểm này.

- UNESCO công nhận Di tích Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) là Di sản Văn hóa thế giới  (27/6/2011); Hát Xoan (Phú Thọ) là Di sản Văn hóa phi vật thể thế giới cần bảo vệ khẩn cấp (24/11/2016).

SỰ KIỆN QUỐC TẾ

- 12/1/2010: Động đất mạnh nhất trong vòng 200 năm qua ở Haiti khiến khoảng 230.000 người thiệt mạng.

- Từ tháng 7 đến tháng 11/2010  2010: WikiLeaks tiết lộ hàng loạt dữ liệu về cuộc chiến của Mỹ ở Afganistan và Iraq cũng như những điện tín ngoại giao nội bộ của Mỹ, gây chấn động dư luận thế giới.

- 19/8/2010: Mỹ rút toàn bộ lực lượng chiến đấu khỏi Iraq sau hơn 7 năm phát động cuộc chiến lật đổ chế độ Saddam Hussein.

Hơn một năm sau, ngày  14/12/2011, Mỹ chính thức tuyên bố kết thúc cuộc chiến tại Iraq.

 - 13/10/2010: Sau 70 ngày mắc kẹt ở độ sâu 700m dưới lòng đất tại khu mỏ San Jose, 33 thợ mỏ Chile đã được giải cứu thành công.

- 2010: Khủng hoảng nợ công nổ ra ở Hy Lạp lan rộng ở châu Âu.

- 11/3/2011: Thảm họa kép động đất-sóng thần tại Nhật Bản, làm gần 30.000 người chết và mất tích, gây rò rỉ phóng xạ tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

- 4/2011: Cuba thông qua chính sách “cập nhật mô hình nền kinh tế”, huy động tiềm năng của các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước  tham gia phát triển kinh tế-xã hội (tại Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VI).

- 1/5/2011: Trùm khủng bố Osama Bin Laden, thủ lĩnh mạng lưới Al-Qaeda, bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt tại Pakistan.

- 31/10/2011: Thế giới cán mốc 7 tỷ người.

- 11/2011: ASEAN và Trung Quốc đạt được nhất trí tiếp tục thực hiện đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và hướng tới xây dựng một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), nhằm giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế (trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN-19).

- 17/12/2011: Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il qua đời.

Tin tức khác