Đại hội Đảng XII: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Nội dung đầu tiên của chủ đề Đại hội Đảng lần thứ XII được xác định là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
Dai hoi Dang XII: Tang cuong xay dung Dang trong sach, vung manh hinh anh 1

ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XII

Thời gian: 21 đến 28/1/2016

Địa điểm:  Thủ đô Hà Nội

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1.510

Số lượng đảng viên trong nước: 4,5 triệu

Đại hội bầu

- Tổng Bí thư:  Đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

- Ban Chấp hành Trung ương: 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết

- Bộ Chính trị: 19 Ủy viên

BỐI CẢNH CHUNG

- Trên thế giới, hòa bình và hợp tác phát triển là xu thế lớn. Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến rất phức tạp; kinh tế thế giới phục hồi chậm; khủng hoảng chính trị ở nhiều nơi, nhiều nước; cạnh tranh về nhiều mặt ngày càng quyết liệt giữa các nước lớn tại khu vực; tình hình trên Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp.

Kinh tế thế giới phục hồi chậm, không đồng đều và còn nhiều khó khăn.

- Ở trong nước, trải qua 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011)  và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020,  đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.

Tuy nhiên, đổi mới còn chưa đồng bộ và toàn diện. Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội chưa đạt kế hoạch; nhiều chỉ tiêu, tiêu chí trong mục tiêu phấn đấu để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại không đạt được.

Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi.

TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

Với chủ đề "Tăng cường xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại", Ðại hội thảo luận, thống nhất đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội XI, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và nhìn lại 30 năm đổi mới.

Ðại hội thống nhất nhận định, trong nhiệm kỳ 2016-2020, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

- Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

- Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ), cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công.

- Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

- Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ðại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị gồm 19 đồng chí; Ban Bí thư gồm 3 đồng chí. Ðồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu tiếp tục làm Tổng Bí thư của Ðảng.

Tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, họp từ ngày 4 đến 11/10/2017, hai đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Bí thư. Tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, họp từ ngày 7 đến 12/5/2018, hai đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Bí thư.

SỰ KIỆN TRONG NƯỚC

- 28/3 đến 1/4/2015: Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng  Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132).

- 6-10/7/2015: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Hoa Kỳ.

- 2015:  Việt Nam kết thúc đàm phán 4 hiệp định tự do thương mại (FTA) với Liên minh kinh tế Á-Âu, Liên minh châu Âu, Hàn Quốc và các đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đưa tổng số các FTA mà Việt Nam tham gia lên 14.

- 4/2016: Xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng tại ven biển 4 tỉnh miền Trung Việt Nam (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế).

- 15/5/2016:  Bộ Chính trị ra Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- 23-25/5/2016: Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Barack Obama thăm chính thức Việt Nam.

- 30/10/2016: Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 04/NQ-TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- 1/12/2016: UNESCO công nhận “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

SỰ KIỆN  QUỐC TẾ

- 14/7/2015: Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức) ký thỏa thuận hạt nhân lịch sử, mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

- 20/7/2015: Mỹ và Cuba chính thức mở lại đại sứ quán tại thủ đô mỗi nước.

- 12/12/2015: Thông qua Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu tại  Hội nghị COP21 (có 195 quốc gia tham dự). Hiệp định có hiệu lực tháng 11/2016.

- 31/12/2015: Cộng đồng ASEAN chính thức ra đời với 3 trụ cột chính là: Cộng đồng Chính trị-An ninh, Cộng đồng Kinh tế, Cộng đồng Văn hóa-Xã hội.

- 2015: Trung Quốc có nhiều động thái làm nóng tình hình Biển Đông như tiến hành bồi đắp các đảo nhân tạo phi pháp ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

- 2015: Làn sóng người di cư từ các nước Trung Đông, Bắc Phi ồ ạt đổ vào châu Âu.

- 2015:  Nhiều vụ xả súng đẫm máu tại Paris Pháp: tại tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo (7/1/2015); liên tiếp 7 vụ xả súng và đánh bom khủng bố (13/11/2015).

- 3/4/2016: Vụ rò rỉ tài liệu mật lớn nhất thế giới mang tên “Hồ sơ Panama” đồng loạt được công bố, gây chấn động toàn cầu.

- 23/6/2016: Anh tiến hành trưng cầu dân ý với kết quả đa số cử tri bỏ phiếu lựa chọn rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

- 12/7/2016: Phán quyết quốc tế cuối cùng về vụ kiện của Philippines với Trung Quốc  nêu rõ: "không có cơ sở pháp lý nào để Trung Quốc đòi quyền lịch sử ở Biển Đông và cái gọi là "đường 9 đoạn" do Trung Quốc vẽ ra là trái với UNCLOS”.

- 8/11/2016: Tỷ phú Donald Trump giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

- 25/11/2016: Lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro qua đời ở tuổi 90.

- 2016: Nhiều vụ khủng bố và xả súng ở Châu Âu làm hàng trăm người chết và bị thương: tại Brussels, Bỉ (22/3/2016); tại Nice, Pháp (14/7/2016); tại Berlin, Đức (19/12/2016)

Tin tức khác