Tổng bí thư

Nguyễn Văn Linh

Họ và tên: Nguyễn Văn Cúc

Ngày sinh: 1/7/1915

Ngày mất: 27/4/1998

Quê quán: xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Tổng Bí thư của Đảng: Khóa VI
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa IV, V, VI
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa IV, V, VI
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa III, IV, V, VI
- Đại biểu Quốc hội khóa: Khóa VIII
- Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương (từ 6/1991 - 12/1997)

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1929: Tham gia học sinh đoàn do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên lãnh đạo

- 1/5/1930: Bị Pháp bắt, bị kết án tù chung thân và đày đi Côn Đảo. Năm 1936 được trả tự do

- 1936: Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, hoạt động ở Hải Phòng và Hà Nội

- 1939: Tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Sài Gòn, sau đó được Đảng điều ra Trung Kỳ để lập lại Xứ ủy Trung Kỳ

- 1941: Bị bắt ở Vinh, bị kết án 5 năm tù và  bị đày ra Côn Đảo lần 2

- 1945: Hoạt động ở miền Tây, Sài Gòn-Chợ Lớn với cương vị Bí thư Thành ủy, Bí thư Đặc khu ủy Sài Gòn-Gia Định

- 1947: Là Ủy viên Xứ ủy Nam Bộ, đến 1949 là Thường vụ Xứ ủy Nam Bộ

- 1957-1960: Quyền Bí thư Xứ ủy Nam Bộ

- 1960: Tại Đại hội Đảng lần thứ III, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, làm Bí thư Trung ương Cục, Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam

- 1976: Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

- 12/1976: Tại Đại hội Đảng lần thứ IV, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, giữ chức Trưởng ban Cải tạo xã hội chủ nghĩa của Trung ương, Trưởng ban Dân vận Mặt trận Trung ương, Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam (nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) (5/1978 - 8/1980)

- 12/1981: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

- 3/1982: Tại Đại hội Đảng lần thứ V, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương

- 6/1985: Được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

- 6/1986: Được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng và được phân công là Thường trực Ban Bí thư

- 12/1986: Tại Đại hội Đảng lần thứ VI, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; kiêm chức Bí thư Đảng ủy quân sự Trung ương (1987)

- 6/1987: Đại biểu Quốc hội khóa VIII

- 6/1991: Tại Đại hội Đảng lần thứ VII, đồng chí được suy tôn làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương

- 6/1996: Tại Đại hội Đảng lần thứ VIII, đồng chí được suy tôn làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương

- 12/1997: Thôi Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương

- 27/4/1998: Đồng chí từ trần.