Ủy viên Bộ Chính trị
Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an

Tô Lâm

Ngày sinh: 10/7/1957

Ngày vào Đảng: 22/8/1981

Quê quán: xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII
- Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật học

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1974 - 10/1979: Học viên Đại học An ninh nhân dân

- 10/1979 - 12/1988: Cán bộ Cục Bảo vệ chính trị I, Bộ Công an

- 12/1988 - 1993: Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Cục Bảo vệ chính trị I, Bộ Công an

- 1993-2006: Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị I, rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị III, Bộ Công an

- 2006-2009: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, rồi Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh I, Bộ Công an. Được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng (2007)

- 2009 - 8/2010: Tổng cục trưởng Tổng cục Anh ninh I, Bộ Công an. Được thăng cấp bậc hàm Trung tướng (7/2010)

- 8/2010 - 1/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng. Được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng (9/2014)

- 1/2016 - 4/2016: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

- 4/2016: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an

- 7/2016 - 11/2017: Được Bộ Chính trị phân công kiêm nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

- 1/2019: Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 31/1/2021: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí được vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.