ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG: Báo Ba Lan tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện được mục tiêu xây dựng “Quốc gia phồn vinh và hạnh phúc”