ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG: Đại sứ Việt Nam trao đổi với Đảng Cộng sản Nam Phi về kết quả Đại hội