Nhìn lại Đại hội XIII của Đảng: Ý Đảng- lòng dân và khát vọng Việt Nam hùng cường: Bài 2: Tầm nhìn và khát vọng