Nhìn lại Đại hội XIII của Đảng: Ý Đảng- lòng dân và khát vọng Việt Nam hùng cường: Bài 1: Kết tinh trí tuệ, niềm tin và ý chí vươn lên của cả dân tộc